BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9916/BKHĐT-KTCN
V/v phương tiện vận tải chuyên dùng trong sân golf chưa được sản xuất trong nước.

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH Dự án Hồ Tràm
(Địa chỉ: Kumho Asiana Plaza, lầu 2, 39 Lê Duẩn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)

Phúc đáp công văn số20- 112013/LOG-HTP ngày 26/11/2013 của Công ty trách nhiệm hữu hạn Dự án Hồ Tràm(sau đây gọi tắt là Công ty) về việc xác nhận phương tiện vận tải chuyên dùngtrong nước đã sản xuất được hay chưa sản xuất được, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ýkiến như sau:

Theo nội dung công văn số20-112013/LOG-HTP ngày 26/11/2013 kèm theo tài liệu hợp đồng số HTP/F/282/2013ngày 09/9/2013, Công ty nhập khẩu 78 phương tiện vận tải chuyên dùng trong sângolf (không tham gia giao thông), tạo tài sản cố định thuộc Dự án Hồ Tràm (cácloại phương tiện là FREEDOM RXV, RXV SHUTTLE 2 + 2 SEATER, SHUTTLE 6 SEATER,REFRESHER VEHICLE, HAULER 1200).

Đến nay chưa có đơn vị trong nướcnào đăng ký với Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã sản xuất được các loại phương tiện vậntải chuyên dùng trong sân gofl nêu trên (như tài liệu hợp đồng số HTP/F/282/2013ngày 09/9/2013), vì vậy, loại phương tiện vận tải do Công ty nhập khẩu phục vụDự án sân golf Hồ Tràm (như tài liệu hợp đồng số HTP/F/282/2013 ngày 09/9/2013)không thuộc danh mục máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải chuyên dùng banhành kèm theo Thông tư số 04/2012/TT-BKHĐT ngày 13/8/2012 của Bộ Kế hoạch vàĐầu tư và thuộc loại trong nước chưa sản xuất được.

Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạchvà Đầu tư để Công ty thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan
- Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Lưu VT, KTCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Tống Quốc Đạt