BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 991TCT/TS
V/v: lệ phí trước bạ

Hà Nội, ngày 4 tháng 4 năm 2005

Kính gửi: SởTài chính tỉnh Bắc Giang

Trảlời công văn số 113/CV-TC ngày 24/02/2005 của Sở Tài chính tỉnh Bắc Giang về lệphí trước bạ (LPTB) đất khi thực hiện Quyết định số 22/2003/QĐ-BTC ngày18/02/2003 của Bộ Tài chính về cơ chế tài chính trong việc sử dụng quỹ đất tạovốn xây dựng cơ sở hạ tầng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1.Theo tiết c (c4), điểm 3, Mục I Thông tư số 28/2000/TT-BTC ngày 18/4/2000 củaBộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999của Chính phủ về LPTB quy định không phải nộp LPTB đối với đất được nhà nướcgiao cho các tổ chức, cá nhân sử dụng vào mục đích: “Xây dựng nhà để kinh doanhnhà mà tổ chức, cá nhân được phép hoạt động kinh doanh nhà đã nộp tiền sử dụngđất theo quy định của pháp luật”. Do đó, tổ chức, cá nhân được phép kinh doanhnhà trúng đấu giá quyền sử dụng đất để kinh doanh nhà và được cơ quan nhà nướccó thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên diện tích đất trúngđấu giá thì:

- Tổchức, cá nhân đó không phải nộp LPTB đối với phần diện tích đất xây dựng nhà đểkinh doanh nhà hoặc được phép chia lô để chuyển nhượng đất cho các tổchức, cá nhân khác (nếu có – trước thời điểm Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật đất đai có hiệu lực thi hành).

- Tổchức, cá nhân đó phải nộp LPTB đối với phần diện tích đất xây dựng nhà để ở, đểkinh doanh nhà nghỉ, khách sạn hoặc các hoạt động kinh doanh khác theo giátrúng đấu giá thực tế ghi trên hóa đơn; trường hợp được giao đất có thu tiền sửdụng đất theo mức giá khởi điểm không đấu giá quyền sử dụng đất theo Quyết địnhsố 22/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính nêu trên thì giá tính LPTB căn cứ vào Bảnggiá đất do Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành theo quy định của Chính phủ.

2.Căn cứ quy định tại Nghị định số 176/1999/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số22/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính nêu trên thì không có quy định nhà nước tríchkhoản tiền đấu giá đất đã nộp ngân sách nhà nước để nộp LPTB thay cho ngườitrúng đấu giá đất; người trúng đấu giá quyền sử dụng đất phải nộp LPTB khi đăngký quyền sử dụng đất theo quy định hiện hành.

3.Đối tượng thuộc diện không phải nộp LPTB được quy định cụ thể tại điểm 3, Mục IThông tư số 28/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính nêu trên. Do vậy, tổ chức, cá nhânđược giao đất có thời hạn là 70 năm theo Khoản 3, Điều 67 Luật đất đai năm 2003như Sở Tài chính nêu trong công văn, nếu được cơ quan nhà nước có thẩm quyềncấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì vẫn phải nộp LPTB; giá tính LPTB căncứ vào Bảng giá đất do UBND tỉnh ban hành theo quy định của Chính phủ.

Tổngcục Thuế thông báo để Sở Tài chính tỉnh Bắc Giang biết và thực hiện ./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục Thuế tỉnh Bắc Giang
- Lưu VP (HC), TS

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương