BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 992/BHXH-BC
V/v hướng dẫn mua sắm tài sản từ nguồn kinh phí trong dự toán năm 2013

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Đại diện Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Thực hiện Công văn số 2321/BTC-QLCS ngày 20/02/2013của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn mua sắm tài sản từ nguồn ngân sách nhà nướcnăm 2013, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là BHXH tỉnh), các đơn vị sự nghiệptrực thuộc BHXH Việt Nam, Văn phòng BHXH Việt Nam, Đại diện BHXH Việt Nam tạiThành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi chung là các đơn vị trực thuộc BHXH ViệtNam) thực hiện như sau:

1. Bảo hiểm xã hội tỉnh, các đơn vị trực thuộc BHXHViệt Nam thực hiện triệt để tiết kiệm việc mua sắm tài sản nhà nước theo tinhthần tại Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 26/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việctăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày07/01/2013 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thựchiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm2013, Chương trình hành động của BHXH Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CPban hành kèm theo Quyết định số 257/QĐ-BHXH ngày 08/3/2013 của Tổng Giám đốcBHXH Việt Nam.

2. Việc mua sắm tài sản nhà nước từ nguồn kinh phítrong dự toán năm 2013 phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

- Thực hiện mua sắm tài sản trong phạm vi dự toánchi quản lý bộ máy năm 2013 của BHXH tỉnh, các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Namđược giao tại Quyết định số 1776/QĐ-BHXH ngày 27/12/2012 của Tổng Giám đốc BHXHViệt Nam về việc giao dự toán thu, chi năm 2013. BHXH Việt Nam không bổ sungnguồn kinh phí ngoài dự toán Thủ tướng Chính phủ giao để mua xe ô tô trang bịcho các đơn vị trong Ngành.

- Thực hiện mua sắm tài sản theo đúng tiêu chuẩn,định mức và chế độ hiện hành. Trong đó, việc mua sắm trang thiết bị và phươngtiện làm việc phải đảm bảo theo Quy định về tiêu chuẩn, định mức trang thiết bịvà phạm vi làm việc của cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước banhành kèm theo Quyết định số 170/2006/QĐ-TTg ngày 18/7/2006 của Thủ tướng Chínhphủ và Thông tư số 94/2006/TT-BTC ngày 09/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫnthực hiện Quyết định số 170/2006/QĐ-TTg .

- Trình tự, thủ tục mua sắm tài sản phải đảm bảothực hiện theo quy định của pháp luật, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả; thực hiệnđấu thầu mua sắm tài sản theo quy định tại Thông tư số 68/2012/TT-BTC ngày26/4/2012 của Bộ Tài chính quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duytrì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chứcchính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổchức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân và Công văn số 449/BHXH-BCngày 24/01/2013 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắmtài sản. Tài sản sau khi mua sắm phải hạch toán, báo cáo và quản lý, sử dụngtheo đúng quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

Giám đốc BHXH tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị trựcthuộc BHXH Việt Nam căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ công tác, mức độ thật cầnthiết để xem xét, quyết định việc mua sắm tài sản theo thẩm quyền quy định tạiKhoản 2, Điều 4 Quy chế quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại các đơn vị tronghệ thống BHXH ban hành kèm theo Quyết định số 292/QĐ-BHXH ngày 15/3/2012 củaBHXH Việt Nam và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đềnghị các đơn vị báo cáo kịp thời về BHXH Việt Nam để xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, BC (3b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đình Khương