TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9924/CT-TTHT
V/v: Thuế suất thuế giá trị gia tăng

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày03 tháng 11 năm 2015

Kính gửi: Công ty c phn vận tải và thương mại Quốc TếĐịa chỉ: 140A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Nghé, Quận 1Mã số thuế: 0302345459

Trả lời văn thư số 647/KTTC-ITC ngày 02/10/2015 của Công ty về thuế suất thuế giátrị gia tăng (GTGT); Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chínhhướng dẫn về thuế GTGT:

+ Tại Điểm d, Khoản 1, Điều 9 quy định thuế suất 0% áp dụng đối với:

“Dịch vụ của ngành hàng không, hàng hi cung cấp trực tiếp cho tổ chức ở nước ngoài hoặc thông qua đại lý, bao gồm:

Các dịch vụ của ngành hàng hải áp dụng thuế suất 0%: Dịch vụ lai dắt tàu biển; hoa tiêu hàng hải; cứu hộ hàng hải; cầu cảng, bến phao; bốc xếp; buộc cởi dây; đóng mở nắp hầm hàng; vệ sinh hầm tàu; kiểm đếm, giao nhận; đăng kiểm”.

+ Tại Điểm d.2, Khoản 2, Điều 9 quy định điều kiện áp dụng thuế suất 0%:

“Dịch vụ của ngành hàng hải áp dụng thuế suất 0% thực hiện tại khu vực cảng và đáp ứng các điều kiện sau:

- Có hợp đồng cung ứng dịch vụ với tổ chức ở nước ngoài, người đại lý tàu biển hoặc yêu cầu cung ứng dịch vụ của tổ chức ở nước ngoài hoặc người đại lý tàu biển;

- Có chứng từ thanh toán dịch vụ qua ngân hàng của tổ chức ở nước ngoàihoặc có chứng từ thanh toán dịch vụ qua ngân hàng của người đại lý tàu biển cho cơ sở cung ứng dịch vụ hoặc các hình thức thanh toán khác được coi là thanh toán qua ngân hàng”.

+ Tại Khoản 1 Điều 10 về áp dụng thuế suất 5%:

“Nước sạch phục vụ sản xuất và sinh hoạt, không bao gồm các loại nước uống đóng chai, đóng bình và các loại nước giải khát khác thuộc đối tượng áp dụng mức thuế suất 10%.

+ Tại Điều 11 quy định về áp dụng thuế suất 10%:

“Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tạiĐiều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này.

…”.

Trường hợp Công ty hoạt động trong lĩnh vực khai thác các dịch vụ về cảng thì các dịch vụ thực hiện tại khu vực cảng gồm: Dịch vụ lai dắt tàu biển; hoa tiêu hàng hải; cứu hộ hàng hải; cầu cảng, bến phao; bốc xếp; buộc cởi dây; đóng mở np hầm hàng; vệ sinh hm tàu; kiểm đếm, giao nhận; đăng kiểm cung cấp trực tiếp cho tổ chức nước ngoài hoặc thông qua đại lý được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% nếu đáp ứng điều kiện quy định tại Điểm d.2, Khoản 2, Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC Cung cấp nước sạch áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%. Các dịch vụ còn lại áp dụngthuế suất thuế GTGT 10%.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.


Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT4;
- P.PC;
- Lưu (TTHT, HC).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga