BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 9926/TCHQ-TXNK
V/v quy trình sử dụng mặt hàng thuộc tờ khai số 952/NGC01

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2014

Kính gửi: Công ty TNHH Vina CTS
(Địa chỉ: Cụm CN Đồng Lạng - Phù Ninh - Phù Ninh - Phú Thọ).

Tổng cục Hải quan nhận được Thông báo kết quả phân tích hàng hóa số 448/TB-PTPL ngày 8/05/2014 của Trung tâm PTPL Hàng hóa xuất nhập khẩu đối với 4mặt hàng thuộc Mục 15; Mục 16; Mục 17 và Mục 18 Phụ lục tờ khai số 952/NGC01 ngày 24/01/2014 tại Chi cục hải quan Việt Trì - Cục Hải quan Hà Nội do Công tyTNHH Vina CTS nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Để có cơ sở xem xét việc phân loại đối với các mặt hàng nêu trên, đềnghị Công ty giải trình rõ công dụng, cách sử dụng (có phối trộn với các mặthàng khác thuộc Mục 2 - Mục 14 phụ lục tờ khai hay không, phối trộn với nhữngmặt hàng nào và tỷ lệ phối trộn nếu có là bao nhiêu, sản phẩm sau khi phối trộnlà gì) đối với các mặt hàng thuộc Mục 15; 16; 17 và 18 nêu trên.

Công văn trả lời xin gửi về Tổng cục Hải quan (Cục Thuế xuất nhập khẩu)trước ngày 11/8/2014.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Vina CTS biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Nguyễn Dương Thái (để b/c);

- Lưu: VT, PL-Uyên (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng