BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 993/BHXH-CST
V/v: thực hiện in thông báo kết quả đóng và tờ rời sổ BHXH hàng năm

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2013

Kính gửi: Bảohiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 25/10/2011, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hànhQuyết định số 1111/QĐ-BHXH về việc ban hành Quy định quản lý thu bảo hiểm xãhội, bảo hiểm y tế; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế. Để bảo đảmsự thống nhất trong quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, Bảo hiểm xã hội ViệtNam yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiệnmột số nội dung sau:

1. Kịp thời in thông báo kết quả đóng bảo hiểm xãhội, bảo hiểm y tế của năm trước (mẫu C13-TS) của người tham gia bảo hiểm xãhội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh để gửi người tham gia.

2. In tờ rời sổ bảo hiểm xã hội xác nhận thời gian đóngbảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp năm trước của người tham gia trên địa bàntỉnh để gửi đơn vị sử dụng lao động.

3. Chữ ký của Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thànhphố được quét trên phần mềm để in trên tờ thông báo kết quả đóng và tờ rời sổbảo hiểm xã hội hàng năm.

Yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương nghiêm túc thực hiện quy định trên và báo cáo kết quả thựchiện về Bảo hiểm xã hội Việt Nam (Ban Cấp sổ, thẻ) trước ngày 30/4/2013./.

Nơi nhận:- Như trên;
- Phó TGĐ Đỗ Văn Sinh (để b/c);
- Lưu: VT, CST (2b).

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN CẤP SỔ, THẺ
Chu Minh Tộ