BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 993/BNN-KHCN
V/v: đề nghị công bố tiêu chuẩn quốc gia.

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2014

Kính gửi: Tổng cục Tiêu chuẩn, Đo lường, Chấtlượng

Theo ý kiến thẩm định của Tổng cục Tiêu chuẩn, Đo lường,Chất lượng Ban kỹ thuật soạn thảo tiêu chuẩn của Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn đã chỉnh sửa và hoàn thiện các Dự thảo tiêu chuẩn sau:

1. TCVN 9963:2014 Cá nước ngọt - Cá tra - Yêu cầu chất lượng

2. TCVN 9964:2014 Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho tôm sú (Penaemonodon)

3. TCVN 9986:2014 Cá nước ngọt - Yêu cầu kỹ thuật

4. TCVN 10257:2014 Tôm thẻ chân trắng - Tôm giống PL12 - Yêucầu kỹ thuật.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Tổng cục Tiêuchuẩn, Đo lường, Chất lượng xem xét, trình Bộ Khoa học và Công nghệ công bố cácDự thảo tiêu chuẩn quốc gia trên./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Giang Thu