CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 993/CP-QHQT
V/v Phê duyệt Hiệp định hợp tác văn hoá giữa Việt Nam và Luxembourg

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Văn hoá - Thông tin,
- Bộ Ngoại giao,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Công an.

Xét đề nghị của Bộ Văn hoá - Thông tin (văn bản số 2845/VHTT-HTQT ngày 02 tháng 7 năm 2003) và ý kiến của Bộ Ngoại giao (văn bản số 1789-CV/NG-CÂu 2 ngày 16 tháng 7 năm 2003) về việc phê duyệt Hiệp định hợp tác văn hoá giữa Việt Nam và Luxembourg, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Phê duyệt “Hiệp định hợp tác trên lĩnh vực văn hoá, giáo dục, nghiên cứu khoa học, thông tin đại chúng, thanh niên và thể thao” giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Đại Công quốc Luxembourg ký ngày 21 tháng 5 năm 2003 tại Luxembourg.

- Giao Bộ Văn hoá - Thông tin chủ trì tổ chức thành lập và hoạt động của Phân ban Việt Nam trong Uỷ ban hỗn hợp thực hiện Hiệp định với thành phần là các cơ quan liên quan nội dung Hiệp định đã kỹ.

- Đồng ý Bộ Văn hoá - Thông tin tổ chức kỳ họp lần thứ nhất của Uỷ ban hỗn hợp vào quý IV năm 2003 và đón đoàn đại biểu Bộ Văn hoá, Giảng dạy Đại học và Nghiên cứu Luxembourg dự họp.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm