BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 993/TCHQ-TXNKV/v thực hiện thuế CBPG, thuế CTC đối với mặt hàng đường mía

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2021

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tnh, thành phố.

Tng cục Hi quan nhận được Quyết định số 477/QĐ-BCT ngày 09/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương v việc áp dụng thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp tạm thời đối với một số sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Vương quốc Thái Lan. Qua xem xét, Tng cục Hi quan nhận thấy đây là lần đầu phát sinh việc áp dụng đồng thời 02 loại thuế nhập khu b sung. Do vậy, để thực hiện thống nhất trong toàn ngành Tổng cục Hải quan hướng dẫn các đơn vị như sau:

1. Thời hạn áp dụng mức thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp

Các Cục Hi quan tỉnh, thành phố căn cứ Quyết định số 477/Q Đ-BCT kèm theo Thông báo của Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá, thuế chng trợ cấp tạm thời đ thc hiện trong vòng 120 ngày, k từ ngày 16/02/2021 đến hết ngày 15/6/2021 (trừ khi được gia hạn theo quy định của pháp luật).

2. Khai báo trên Tờ khai hải quan hàng hóa nhập khu

2.1. Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố hướng dẫn tổ chức, cá nhân nhập khu hàng hóa thuộc đối tượng áp dụng đồng thời thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp theo Quyết định s 477/QĐ-BCT thực hiện khai báo 02 loại thuế nêu trên theo bảng mã thuế suất thuế chống bán phá giá dùng trong VNACCS đã được đăng tải trên website: https://www.customs.gov.vn với mức thuế là tổng mức thuế của thuế chống bán phá giá và thuế chống tr cấp theo Quyết định s 477/QĐ-BCT .

Tn cơ sở mức thuế chống trợ cấp theo Quyết định số 477/QĐ-BCT , công chức hải quan lập phiếu đề xuất trình Lãnh đạo Chi cục thực hiện điều chnh số gim thuế chống bán phá giá, tăng số thuế chống trợ cấp tương ứng số tiền thuế giảm của thuế chng bán phá giá. Căn cứ phiếu đ xut được phê duyệt, công chức hi quan cập nht vào hệ thng kế toán thuế tập trung và in thông báo gửi cho tổ chức, cá nhân nhập khẩu.

2.2. Đi với các tờ khai hải quan đăng ký k từ ngày 16/02/2021 (ngày có hiệu lực ca Quyết định số 477/QĐ-BCT) nhưng t chức, cá nhân nhập khu chưa khai báo mc thuế chng bán phá giá, thuế chống trợ cấp, cơ quan hải quan thực hiện rà soát, thông báo để doanh nghiệp thực hiện khai báo b sung thuế theo quy định.

2.3. Trường hợp mặt hàng nhập khu có mã số HS và mô tả như quy định tại điểm 1 Thông báo ban hành kèm theo Quyết định số 477/QĐ-BCT nhưng không thuộc đối tượng chịu thuế chống bán phá giá, chống tr cấp (hàng hóa bị áp dụng thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp tạm thời là hàng hóa có xuất x từ Vương quc Thái Lan) thì cơ quan hải quan hướng dn doanh nghiệp khai trên tờ khai nhập khẩu chỉ tiêu 1.95 Mã min/giảm/không chịu thuế và thu khác theo bảng mã đối tượng không chịu thuế chống bán phá giá (GK) đã được đăng tải trên website: https://www.customs.gov.vn.

>> Xem thêm:  Bán phá giá là gì ? Khái niệm về bán phá giá ?

3. Thu nộp, hoàn trả khi phát sinh đồng thời thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp.

3.1. Thu nộp thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp

- Công chức hải quan sau khi thực hiện điều chnh mức thuế theo hướng dẫn tại điểm 2.1 mục 2 nêu trên thì hưng dẫn tổ chc, cá nhân nộp số tiền thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp theo thông báo đã được điều chỉnh tách hai loại thuế của cơ quan hải quan.

Đi với t chức, cá nhân nhập khu thực hiện khai báo bổ sung thuế chng bán phá giá, thuế chống trợ cấp theo hướng dn tại điểm 2.2 thì cơ quan hải quan hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện nộp thuế khai sửa đổi, b sung theo quy định.

- Trường hợp tổ chức, cá nhân nhập khẩu đã thực hiện nộp thuế theo số tiền thuế đã khai báo tại điểm 2.1 mục 2 nêu trên thì cơ quan hải quan thực hiện thông quan hàng hóa trên cơ s tổng s tiền thuế đã nộp và hướng dẫn tổ chức, cá nhân nhập khu thực hiện điều chnh số tiền thuế nộp thừa với số tiền thuế phải nộp của thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp theo quy định.

3.2. Hoàn trả tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa:

Trong trường hợp thực hiện Quyết định số 477/QĐ-BCT của Bộ Công Thương, t chức, cá nhân phát sinh tin thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa thì cơ quan hải quan thực hiện hoàn trả tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa theo quy định tại Điều 60 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Tng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tnh, thành phố biết, thực hiện./.

(Gửi kèm Quyết định số 477/QĐ-BCT ngày 09/02/2021 ca Bộ trưởng Bộ Công Thương).

 

>> Xem thêm:  Thuế suất giá trị gia tăng (GTGT) của mặt hàng thủy sản là 0% không hay 10 %?

 

Nơi nhận:
- Bộ Công Thương (Cục PVTM) (để ph/h);
- Cục CNTT, Cục GS
QL, Cục QLRR, Vụ PC (để biết);
- Lưu: VT, TXNK (3
b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng