VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
----------------------
V/v: Báo cáo giải trình, làm rõ một số vấn đề về việc điều chỉnh Nghị quyết số 38/2004/QH11 về chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------
Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2013

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải
Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 12354/BGTVT-KHĐT ngày 18 tháng 11 năm 2013) về việc, báo cáo giải trình, làm rõ một số vấn đề về việc điều chỉnh Nghị quyết số 38/2004/QH11 về chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:
Đồng ý cơ bản nội dung dự thảo báo cáo kèm theo công văn nêu trên của Bộ Giao thông vận tải. Giao Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ ký trình Quốc hội báo cáo giải trình ý kiến của các đại biểu Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 6, lưu ý rà soát nội dung về đầu tư đoạn La Sơn - Túy Loan (nhóm vấn đề thứ IV) để phù hợp với Tờ trình của Chính phủ số 366/TTr-CP ngày 01 tháng 10 năm 2013 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 7208/VPCP-KTN ngày 15 tháng 10 năm 2009.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Văn phòng Quốc hội;
- UBKHCN&MT của Quốc hội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TKBT, V.III, TH;
- Lưu: VT, KTN(3).
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ