BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------
Số: 9933/BKHĐT-KTCN
V/v: Làm rõ danh mục vật tư trong nước đã sản xuất được
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2013

Kính gửi:
Công ty TNHH AIR WATER Việt Nam
(KCN Phú Mỹ 1, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được công văn số 26/2013/AWV ngày 26/11/2013 của Công ty TNHH AIR WATER Việt Nam (sau đây gọi tắt là Công ty) kèm tài liệu liên quan về việc nhập khẩu hàng hóa tạo tài sản cố định của dự án (máy móc, thiết bị, vật tư đi kèm) được thực hiện tại Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:
Trên cơ sở rà soát các mặt hàng do Công ty nhập khẩu và danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được ban hành kèm theo Thông tư số 04/2012/TT-BKHĐT ngày 13 tháng 8 năm 2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (sau đây gọi tắt là Thông tư số 04/2012/TT-BKHĐT ), xác định các mặt hàng nêu tại công văn trên do Công ty nhập khẩu được xác định cụ thể như sau:
1. Đối với van:
- Các loại van cấm dầu, cấm nước để kiểm soát đối với khí công nghiệp đi qua (như Ôxy, Argon, Nitơ ở dạng khí hoặc lỏng) thuộc loại trong nước chưa sản xuất được.
- Các loại van thông thường khác, đề nghị Công ty phối hợp với cơ quan Hải quan rà soát theo danh mục ban hành kèm theo Thông tư số 04/2012/TT-BKHĐT, trường hợp loại van nhập khẩu không có tên và đặc tính kỹ thuật như trong danh mục thì thuộc loại trong nước chưa sản xuất được.
2. Đối với ống cách nhiệt chân không:
Các loại ống trong danh mục ban hành kèm theo Thông tư số 04/2012/TT-BKHĐT không có chức năng cách nhiệt bằng chân không, do vậy mặt hàng Ống cách nhiệt chân không do Công ty nhập khẩu thuộc loại trong nước chưa sản xuất được.
3. Đối với chất hấp thụ:

>> Xem thêm:  Thẩm quyền của Toà án trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sử dụng đất

Đối chiếu với tài liệu kèm theo thì Chất hấp thụ do Công ty nhập khẩu có thành phần chủ yếu là zeolite - đây là vật tư thuộc loại trong nước đã sản xuất được (có thể liên lạc với Công ty cổ phần zeolite miền Nam, KCN Nam Việt, khu phố Bình Hòa 1, Thị trấn Tân Phước Khánh, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương - ĐT: 0650.3618877).
Đồng thời, đề nghị Công ty phối hợp với cơ quan Hải quan rà soát theo danh mục ban hành kèm theo Thông tư số 04/2012/TT-BKHĐT.
Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để Quý Công ty thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan
- Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Lưu VT, KTCN.
TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Tống Quốc Đạt

>> Xem thêm:  Nên hay không nên quy định thủ tục "hòa giải ở cấp cơ sở" trong giải quyết tranh chấp đất đai?