VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9933/VPCP-KTN
V/v xuất khẩu cát nhiễm mặn từ DA nạo vét luồng tại Vịnh Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2013

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng (côngvăn số 2386/BXD-VLXD ngày 11 tháng 11 năm 2013), Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa(công văn số 6448/UBND-KT ngày 08 tháng 11 năm 2013) về việc xuất khẩu cátnhiễm mặn từ Dự án nạo vét luồng tại Vịnh Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa, Phó Thủtướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh KhánhHòa chỉ đạo thực hiện xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu trong quá trình thực hiệnDự án nạo vét luồng tại Vịnh Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa theo chỉ đạo của Thủtướng Chính phủ tại Thông báo số 407/TB-VPCP ngày 17 tháng 12 năm 2012 của Vănphòng Chính phủ; chịu trách nhiệm đảm bảo môi trường, không gây sạt lở bờ biểnvà không ảnh hưởng đến các dự án kinh tế và du lịch cũng như sản xuất của ngưdân trong khu vực.

2. Giao Bộ Xây dựng chủ trì, phốihợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện Dựán.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: TN&MT, GTVT, TC;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TKBT, V.III;
- Lưu: VT, KTN(3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ