VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9938/VPCP-KTN
V/v Báo Thanh niên có bài "Sài Gòn đang lún"

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2013

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Báo Thanh niên ngày 08 tháng 11 năm2013 có bài "Sài Gòn đang lún", Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầuBộ Xây dựng chủ trì làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban nhândân thành phố Hồ Chí Minh đánh giá tình trạng sụt lún do sử dụng nước ngầm vàgiải pháp khắc phục, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TKBT, KGVX, V.III;
- Lưu: VT, KTN(3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ