BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 994/BNN-KHCN
V/v: đề nghị thẩm định dự thảo tiêu chuẩn quốc gia.

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2014

Kính gửi:

Tổng cục Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng,
Bộ Khoa học và Công nghệ

Thực hiện kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuậtquốc gia năm 2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng dự thảotiêu chuẩn quốc gia, được Hội đồng khoa học Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn nghiệm thu và thông qua: TCVN “Thức ăn hỗn hợp cho tôm thẻ chân trắng -Yêu cầu kỹ thuật”. Để tiêu chuẩn có tính đồng thuận cao cho dự thảo, Đơn vịxây dựng đã phải tổ chức nhiều đợt xin ý kiến và hội thảo chuyên đề nên thờigian thực hiện bị kéo dài đến hết năm 2013.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Tổng cục Tiêuchuẩn, Đo lường, Chất lượng thẩm định Dự thảo tiêu chuẩn quốc gia trên./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KHCN. (5 bản).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Giang Thu