BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 994/BTC-TCHQ
V/v áp mã HS mặt hàng nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2014

Kínhgửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Việc áp mã HS mặt hàng nguyên liệusản xuất thức ăn chăn nuôi nhập khẩu, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

- Căn cứ pháp lý ban hành Danh mụcthức ăn chăn nuôi nhập khẩu:

Theo các qui định tại:

+ Điều 9 Nghị định 12/2006/NĐ-CPcủa Chính phủ ngày 23/1/2006 qui định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạtđộng mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công vàquá cảnh hàng hóa với nước ngoài qui định:"Bộ Thương mại, các Bộ quảnlý chuyên ngành thống nhất với Bộ Tài chính để công bố mã số HS của hàng hóa…;

+ Điều 8 Nghị định 06/2003/NĐ-CPngày 22/1/2003 của Chính phủ qui định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu,nhập khẩu quy định:"Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,trong phạm vi chức năng, quyền hạn của mình khi ban hành các quy định, hoặc xemxét, giải quyết các vấn đề có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phảithực hiện theo đúng các quy định của Nghị định này; phối hợp với Bộ Tài chínhtrong việc triển khai thực hiện Công ước HS và xây dựng Danh mục hàng hóa xuấtkhẩu, nhập khẩu Việt Nam".

Thì các Danh mục thức ăn chăn nuôiđược phép nhập khẩu vào Việt Nam kèm theo các Quyết định số 90/2006/QĐ-BNN ngày02/10/2006, số 65/2007/QĐ-BNN ngày 03/7/2007 và số 88/2008/QĐ-BNN ngày22/8/2008 của Bộ trưởng Bộ NNPTNT đã có sự thống nhất về mã số HS của Bộ Tàichính tại các công văn số 2827/TCHQ-GSQL ngày 21/5/2009, số 2944/TCHQ-GSQLngày 24/6/2008, số 4585/TCHQ-GSQL ngày 29/9/2006 và số 3441/TCHQ-GSQL ngày22/6/2007 là phù hợp với qui định.

- Thực tiễn vướng mắc:

Vì Danh mục quản lý chuyên ngànhcủa Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Bộ NNPTNT) có số lượng mặt hàng rấtlớn, nhiều mặt hàng phức tạp về tên gọi và thành phần cấu tạo khó khăn trongviệc xác định chính xác mã số chi tiết nên trong quá trình thực hiện mới pháthiện một số mặt hàng tại Danh mục do Bộ NNPTNT ban hành và Biểu thuế do Bộ Tàichính ban hành có sự khác nhau về mã số chi tiết.

Khi phát hiện vướng mắc, Bộ Tàichính đã có công văn số 12151/BTC-TCHQ ngày 12/9/2013 gửi Bộ NNPTNT để trao đổithống nhất lại việc áp mã HS đối với một số mặt hàng nguyên liệu sản xuất thứcăn chăn nuôi.

- Ý kiến của Bộ NNPTNT và xem xétcủa Bộ Tài chính.

Bộ NNPTNT đã có các công văn số 2603/BNN-CB ngày 05/8/2013, số 3305/BNN-CN ngày 16/9/2013 và số 3514/BNN-CNngày 02/10/2013 gửi Bộ Tài chính đề nghị xem xét áp mã số HS mặt hàng nguyênliệu sản xuất thức ăn chăn nuôi do các doanh nghiệp nhập khẩu theo các Danh mụcban hành kèm theo các Quyết định nêu trên của Bộ NNPTNT.

Trên cơ sở ý kiến của Bộ NNPTNT, đểtạo điều kiện cho các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi trong sản xuấtkinh doanh, Bộ Tài chính đồng ý với đề nghị của Bộ NNPTNT các doanh nghiệp nhậpkhẩu nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi áp dụng mã HS đối với hàng hóa nhậpkhẩu vào Việt Nam như sau:

- Từ ngày 10/8/2012 trở vềtrước: Mặt hàng nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi nhập khẩu đượcáp mã HS theo các Quyết định số 90/2006/QĐ-BNN ngày 02/10/2006, Quyết định số65/2007/QĐ-BNN ngày 03/7/2007 và Quyết định số 88/2008/QĐ-BNN ngày 22/8/2008của Bộ trưởng Bộ NNPTNT.

- Từ ngày 10/8/2012 trở đi:  Mặthàng nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi nhập khẩu áp mã HS theo quy định tạiBiểu thuế nhập khẩu và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính thông báo để Bộ NNPTNThướng dẫn thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng; (để b/c);
- Cục HQ TP. Hải Phòng (để t/h);
- Cục HQ TP. Hồ Chí Minh (để t/h);
- Hiệp Hội thức ăn chăn nuôi VN (để t/h);
- Công ty TNHH TM SX Mỹ Nông (để t/h);
- Công ty CP Tập đoàn DABACO Việt Nam (để t/h);
- Cty TNHH TM và XNK Ke Long (để t/h);
- Website Hải quan điện tử (để thông báo);
- Lưu: VT, TCHQ (17)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn