CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 994/CP-QHQT
V/v tiếp nhận HTKT chuẩn bị Dự án đầu tư vay vốn WB

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2003

Kính gửi:

- Các Bộ: Y tế, Tài Chính, Kế hoạch và Đầu tư,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 4233 BKH/KTĐN ngày 14 tháng 7 năm 2003 về việc tiếp nhận hỗ trợ kỹ thuật (HTKT) để chuẩn bị dự án đầu tư “Hỗ trợ y tế vùng đồng bằng sông Cửu Long” dự kiến vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý về nguyên tác Bộ Y tế tiếp nhận HTKT nói trên. Giao Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt nội dung và triển khai thực hiện HTKT, có lưu ý đến ý kiến của các cơ quan liên quan.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục dự án đầu tư này trong danh mục tổng hợp các dự án dự kiến vay vốn WB trong thời gian tới, đặc biệt lưu ý năng lực thực hiện của các cơ quan tiếp nhận dự án vay vốn.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm