BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 994/QLD-GT
V/v thực hiện kê khai, kê khai lại giá thuốc

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2021

 

Kính gửi: Các Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh dược
(Sau đây gọi tắt là Doanh nghiệp)

Ngày 19/8/2020, Cục Quản lý Dược có Công văn số 13796/QLD-GT gửi các Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh dược về việc thực hiện kê khai, kê khai lại giá thuốc.

Ngày 28/9/2020, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, trong đó có một số quy định mới liên quan đến xử lý vi phạm hành chính về quản lý giá thuốc.

Qua việc rà soát, công bố, kiểm tra, hậu kiểm việc kê khai, kê khai lại giá thuốc, Cục Quản lý Dược nhận thấy có một số Đơn vị đã vi phạm các quy định về quản lý giá thuốc:

1. Không cập nhật, bổ sung thông tin giá thuốc kê khai, kê khai lại đã công bố trong trường hợp có văn bản của cơ quan quản lý nhà nước đồng ý cho các thay đổi thông tin thuốc, trừ các trừ các trường hợp thay đổi thông tin thuốc theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 55 của Luật Dược. Hành vi này sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Khoản 1 Điều 66 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020.

2. Cơ sở bán lẻ thuốc trong khuôn viên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập vi phạm quy định về việc mua thuốc: mua thuốc với giá mua cao hơn giá thuốc đó đã trúng thầu tại chính cơ sở khám bệnh; cao hơn giá trúng thầu cao nhất của chính thuốc đó đã trúng thầu tại các cơ sở y tế tuyến tỉnh, tuyến trung ương trong vòng 12 tháng; cao hơn giá trúng thầu mua sắm tập trung cấp địa phương, cấp quốc gia hoặc đàm phán giá trong thời hạn của hợp đồng hoặc thỏa thuận khung mua sắm tập trung tính đến trước thời điểm mua thuốc hoặc không có trong danh mục thuốc trúng thầu của chính cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; mua thuốc không có trong danh mục trúng thầu tại các cơ sở y tế tuyến tỉnh, tuyến trung ương trong vòng 12 tháng, không có trong danh mục trúng thầu mua sắm tập trung cấp địa phương, cấp quốc gia và đàm phán giá trong thời hạn của hợp đồng hoặc thỏa thuận khung mua sắm tập trung tính đến trước thời điểm mua thuốc. Hành vi này sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 2 Điều 66 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020.

3. Báo cáo không chính xác các yếu tố hình thành giá thuốc theo quy định của pháp luật. Hành vi này sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 66 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020.

Vì vậy, tiếp theo Công văn số 13796/QLD-GT ngày 19/8/2020, Cục Quản lý Dược đề nghị các Doanh nghiệp khẩn trương rà soát lại toàn bộ việc kê khai, kê khai lại giá thuốc và khắc phục các sai sót nếu có để bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh theo đúng các quy định của pháp luật về quản lý giá thuốc.

Cục Quản lý Dược thông báo để các đơn vị biết và thực hiện theo đúng quy định./.

>> Xem thêm:  Mẫu công văn đề nghị thanh toán công nợ mới năm 2022 ? Cách viết công văn yêu cầu trả nợ, tiền ?

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Trương Quốc Cường (để b/c)
- Cục trưởng (để b/c);
- Sở Y tế các tỉnh/thành phố;
- Hiệp hội DNDVN;
- Website Cục QLD;
- Lưu: VT, GT (C.H).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tất Đạt