BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------------------
V/v: Hóa đơn, chứng từ đối với dịch vụ khuyến mại.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2011

Kính gửi:
Công ty TNHH Cargill Việt Nam.
(Đ/c: KCN Biên Hòa, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai)

Trả lời công văn số 221110/CVL ngày 22/11/2010 của Công ty TNHH Cargill Việt Nam về việc sử dụng hóa đơn, chứng từ đối với dịch vụ mua ngoài để khuyến mại không thu tiền, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Tại điểm 2.4 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn quy định:“Đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ (sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu theo quy định của pháp luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại) thì phải lập hóa đơn GTGT, trên hóa đơn ghi tên và số lượng hàng hóa, ghi rõ là hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu không thu tiền; dòng thuế suất, thuế GTGT không ghi, gạch chéo..”
Trường hợp Công ty TNHH Cargill Việt Nam sử dụng dịch vụ mua ngoài là tour du lịch để khuyến mại không thu tiền phục vụ sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ (chương trình khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại) thì Công ty phải lập hóa đơn đầu ra, trên hóa đơn ghi tên và số lượng dịch vụ, ghi rõ là dịch vụ khuyến mại, quảng cáo không thu tiền, dòng thuế suất, thuế GTGT không ghi, gạch chéo.
Tổng cục Thuế trả lời để Công ty được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố;
- Vụ PC-TCT(2b), Vụ PC-BTC;
- Lưu: VT, TTHT, CS (3b)
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Bùi Văn Nam