VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9949/VPCP-KTN
V/v chủ trương thực hiện đầu tư Dự án xây dựng công trình cầu Mỹ Lợi trên quốc lộ 50 theo hình thức Hợp đồng BOT

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2013

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vậntải (công văn số 11510/BGTVT-ĐTCT ngày 28 tháng 10 năm 2013) và ý kiến của BộKế hoạch và Đầu tư (công văn số 9211/BKHĐT-KCHTĐT ngày 14 tháng 11 năm 2013) vềchủ trương thực hiện đầu tư dự án xây dựng công trình cầu Mỹ Lợi trên quốc lộ50, tỉnh Long An và Tiền Giang, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến nhưsau:

Đồng ý đề nghị của Bộ Giao thôngvận tải và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các văn bản nêu trên. Bộ Giaothông vận tải thực hiện các thủ tục chuyển đổi hình thức đầu tư Dự án theohướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và chỉ đạo triển khai theo đúng quy địnhhiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Bộ Tài chính;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTTH, TKBT, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ