TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.
HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 995/CT-TTHT
V/v: Hóa đơn chứng từ

Tp Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 02 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH Jones Lang LaSalle (Việt Nam)
Địa chỉ: 37 Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP.HCM
Mã số thuế: 0304541339

Trả lời văn bản số 02/JLL-2014 ngày16/01/2014 của Công ty về hóa đơn chứng từ, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1g Điều 4 Thông tư số 64/2013/TT-BTCngày 15/5/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứngdịch vụ (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2013) quy định:

Nội dung bắt buộc trên hóa đơn đã lập phải đượcthể hiện trên cùng một mặt giấy:

g) Tên hàng hóa, dịch vụ; đơn vị tính, số lượng,đơn giá hàng hoá, dịch vụ; thành tiền ghi bằng số và bằng chữ. …”

Căn cứ quy định trên, các chỉ tiêu “đơn vị tính”, “sốlượng”, “đơn giá hàng hóa, dịch vụ” là các nội dung bắt buộc trên hóa đơn, dođó khi tạo hóa đơn Công ty phải tạo các nội dung bắt buộc nêu trên theo quyđịnh.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theođúng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT2;
- P.PC;
- Lưu VT; TTHT.
226_12892 dttchung

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga