VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9950/VPCP-KTN
V/v triển khai Dự án nâng cấp quốc lộ 61 đoạn Cái Tư - Gò Quao và đoạn Gò Quao - Bến Nhất, tỉnh Kiên Giang

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2013

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vậntải (công văn số 11643/BGTVT-KHĐT ngày 30 tháng 10 năm 2013) và ý kiến của BộKế hoạch và Đầu tư (công văn số 9209/BKHĐT-KCHTĐT ngày 14 tháng 11 năm 2013) vềviệc triển khai Dự án nâng cấp quốc lộ 61 đoạn Cái Tư - Gò Quao và đoạn Gò Quao- Bến Nhất, tỉnh Kiên Giang, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải và các cơquan liên quan triển khai Dự án nêu trên theo đúng quy định hiện hành sau khiQuốc hội chấp thuận cho phép phát hành bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ giaiđoạn 2014-2016.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Bộ Tài chính;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTTH, TKBT, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ