TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 996/TCHQ-KTTT
V/v: Tạm giải tỏa cưỡng chế

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2006

Kính gửi:

- Cục hải quan các tỉnh, thành phố
- Công ty Thái Sơn (THASIMEX)

Trả lời công văn số 179/CVTS ngày 23/2/2006 của Công ty Thái Sơn (THASIMEX) về việc giải tỏa làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu của Công ty; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Công ty Thái Sơn - Bộ Quốc phòng đang nợ thuế truy thu và tiền phạt là 163.123.740 đồng lô hàng 400 chiếc xe đạp đua thể thao theo tờ khai số 4324N/MDTW ngày 18/7/1995 tại Cục Hải quan thành phố Hải Phòng. Hiện nay, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng có công văn số 665/HQHP ngày 16/2/2006 gửi Tổng cục Hải quan đề nghị xóa nợ thuế truy thu cho Công ty theo điểm 2, mục I Thông tư số 06/1999/TTLT-BTM-TCHQ ngày 15/1/1999 của Liên Bộ Tài chính-Bộ Thương mại-Tổng cục Hải quan hướng dẫn về đối tượng được xem xét xử lý xóa nợ thuế phải truy thu do nguyên nhân khách quan. Trong khi chờ Bộ Tài chính xem xét xóa nợ thuế truy thu và tiền phạt chính thức cho Công ty Thái Sơn; Tổng cục Hải quan đồng ý để Công ty Thái Sơn được làm thủ tục hải quan đối với các lô hàng nhập khẩu của Công ty với điều kiện Công ty không còn nợ thuế của các lô hàng kinh doanh khác và số nợ thuế truy thu không coi là nợ quá hạn.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố và Công ty Thái Sơn được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (4)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An