VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------------------
Vv: Thành lập Hội đồng thành viên Ngân hàng Phát triển Việt Nam
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------
Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2014

Kính gửi:
- Bộ Tài chính;
- Bộ Nội vụ;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Xét đề nghị của Ngân hàng Phát triển Việt Nam tại Tờ trình số 100/TTr-HĐQL ngày 12 tháng 12 năm 2013 về chủ trương thành lập Hội đồng thành viên Ngân hàng Phát triển Việt Nam, căn cứ ý kiến của Bộ Nội vụ (công văn số 35/BNV-TCBC ngày 03 tháng 01 năm 2014) và ý kiến của Bộ Tài chính(công văn số 1080/BTC-TCCB ngày 22 tháng 01 năm 2014), Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau):
Sau khi Thủ tướng Chính phủ ký, ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Phát triển Việt Nam thay thế Điều lệ được ban hành tại Quyết định số 110/2006/QĐ-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2006, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Ngân hàng Phát triển Việt Nam trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc thành lập Hội đồng thành viên của Ngân hàng Phát triển Việt Nam và bổ nhiệm các thành viên Hội đồng thành viên theo quy định.
Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh;
- VPCP: BTCN, các PCN; các Trợ lý Thủ tướng; Các Vụ: TH, TKBT; TGĐ cổng TTĐT
- Lưu: VT, KTTH (3).
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng