BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9966/TCHQ-TXNK
V/v giá tính thuế ắc quy NK.

Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2014

Kính gửi: Công ty CP Pin Ắc quy Miền Nam.
(Đ/c: 321 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận
1, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 555/PA-HC ngày25/7/2014 của Công ty CP Pin ẮcquyMiền Nam kiến nghị về giá tính thuế đối với mặt hàng ắc quy nhập khẩu. Về vấnđề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của ChínhPhủ, Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 và Thông tư số 29/2014/TT-BTCngày 26/02/2014 của Bộ Tài chính thì: Danh mục hàng hóa nhập khẩu rủi ro về trịgiá và mức giá tham chiếu là một cơ sở để cơ quan hải quan so sánh, đối chiếu,kiểm tra trị giá khai báo của người khai hải quan để xác định dấu hiệu nghivấn, tổ chức tham vấn trong quá trình làm thủ tục hải quan hoặc thực hiện kiểmtra sau khi hàng hóa đã thông quantheo quy định, không được sử dụng đ áp đặt trị giá tính thuế.

Cũng theo quy định tại Thông tư số 29/2014/TT-B TC: Trường hp có kiến nghcủa các Bộ, Ngành, Hiệp hội, tổ chức, cá nhân thì Tổng cục Hải quan sẽ xem xét,sửa đổi Danh mục hàng hóa nhập khẩu rủi ro về trị giá và mức giá tham chiếu kèmtheo.

Để có thêm cơ sở thông tin xây dựng, sửa mức giá tham chiếu phù hợp với thực tế, đề nghị Côngty CP Pin c quy Miền Nam phối hợp cung cấp các thông tin và tàiliệu (có dấu sao y bản chính) gửi về Cục Thuế XNK -Tổng cục Hải quan trước ngày12/8/2014, cụ thể:

1. Lập Bảng phân tích chi tiết v:Hàm lượng, giá mua các nguyên vật liệu cu thành: chì, nhựa, lá cách... các chi phí khác có liên quan hình thành nên giá bán của sản phẩm ắc quycủa Doanh nghiệp (kèm theo tài liệu có liên quan).

2. Các thông s kỹthuật, các tiêu chí ảnh hưởng đếngiá bán của c quy, ví dụ: nhãn hiệu, xuất xứ,dung lượng...

3. Thường xuyên cung cấp thông tin, tài liệu về giá giaodịch mua bán trên thị trường trong nước, quốc tế của các loại ắc quy nhập khẩuvào Việt Nam (đặc biệt là loại ắc quy hiệu Rocket, Atlas) và địa chỉ các trangWeb có liên quan (nếu có).

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty CP Pin Ắc quy MiềnNam biết và phối hợp./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thá
i (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK-Bình (5).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn