BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9967/TCHQ-TXNK
V/v giá tính thuế ắc quy NK.

Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2014

Kính gửi: Công ty TNHH Ắc quy GS Việt Nam.
(Đ/c: S
18 Phố3, Khu Công nghiệp Vietnam-Singapore, Tòa nhàThuận An, tỉnh Bình Dương)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 38- 14/GS-HCNSngày 28/7/2014 của Công ty TNHH Ắc quy GS Việt Nam kiến nghị về giá tính thuế đối với mặt hàngắc quy nhập khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của ChínhPhủ, Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 và Thông tư số 29/2014/TT-BTCngày 26/02/2014 của Bộ Tài chính thì: Danh mục hàng hóa nhập khẩu rủi ro v trị giá và mức giá tham chiếu là một cơ sở để cơ quan hảiquan so sánh, đối chiếu, kiểmtra trị giá khai báo của người khai hải quan để xác định dấu hiệu nghi vấn, tổchức tham vấn trong quá trình làm thủ tục hải quan hoặc thực hiện kiểm tra saukhi hàng hóa đã thông quan theo quy định, không được sử dụng để áp đặt trị giá tính thuế.

Cũng theo quy định tại Thông tư số 29/2014/TT-BTC : Trường hp có kiến nghị của các Bộ, Ngành,Hiệp hội, tổ chức, cá nhân thì Tổng cục Hải quan sẽ xem xét, sửa đổi Danh mụchàng hóa nhập khẩu rủi ro về trị giá và mức giá tham chiếu kèm theo.

Để có thêm cơ sở thông tin xây dựng, sửa mức giá tham chiếuphù hợp với thực tế, đề nghị Công ty TNHH c quy GS Việt Nam phối hp cung cpthông tin, tài liệu (có dấu sao y bản chính) gửi về Cục Thuế XNK-Tổng cục Hảiquan trước ngày 12/8/2014, cụ thể:

1. Các chứng từ, tài liệu liên quan đến: hàm lượng các nguyên vật liệu cu thành: chì, nhựa, lá cách... và các chi phí khác có liên quan hình thành nên giá bán củasản phẩm ắc quy của Doanh nghiệp (như ý kiến của Doanh nghiệp nêu tại công văntrên).

2. Các thông số kỹ thuật, các tiêu chí ảnh hưởng đến giá bánca ắc quy, ví dụ: nhãn hiệu, xuất xứ,dung lượng...

3. Thường xuyên cung cấp thông tin, tài liệu về giá giaodịch mua bán trên thị trường trong nước, quốc tế của các loại ắc quy nhập khẩuvào Việt Nam (đặc biệt là loại ắc quy hiệu Rocket, Atlas) và địa chỉ các trangWeb có liên quan (nếu có).

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH c quy GS Việt Nam biết và phốihợp./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thá
i (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK-Bình (5).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn