BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9968/TCHQ-TXNK
V/v lập hồ sơ xóa nợ

Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Thực hiện ý kiến chđạo của Tổng cục về việc xóa nợ đối với DNNN đã có quyết định giải thểcủa cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo Thông tư số 179/2013/TT-BTC ngày02/12/2013 của Bộ Tài chính. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đối với các trường hợp xóa nợ thuộc thẩm quyền của Thủ tướngChính phủ: Đ nghị các đơn vị kiểm tra, rà soátcác trường hợp đã có quyết định giải thể của cơ quan nhà nước có thẩm quyền,thuộc đối tượng xóa nợ, có số tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp từ 10 (mười) tỷ đồng trở lên (01doanh nghiệp), khẩn trương lập hồ sơ gửi về Tổng cục, để Tổng cục tổng hợptrình Bộ báo cáo Thủ tướng Chính phủ xóa nợ (hồ sơ xóa nợ đi với các trường hợp này đề nghị gửivề Tổng cục trước 15/9/2014).

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thànhphố biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thá
i (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK, Tĩnh (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang