CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 997/CP-CN
V/v: Kết quả đấu thầu gói thầu số 2 (Tư vấn giám sát thi công) Dự án Vệ sinh môi trường TP Hồ Chí Minh (lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè).

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2003

Kính gửi:

- Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (công văn số 1836/UB-ĐT ngày 28 tháng 4 năm 2003) và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 4046BKH/VPXT ngày 07 tháng 7 năm 2003) về kết quả đấu thầu gói thầu số 2 “Tư vấn giám sát thi công” thuộc kế hoạch đấu thầu giai đoạn I của Dự án Vệ sinh môi trường thành phố Hồ Chí Minh (Lưu vực kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận kết quả gói thầu số 2 (Tư vấn giám sát thi công) Dự án Vệ sinh môi trường Thành phố Hồ Chí Minh (Lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè) như đề nghị của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các văn bản nêu trên.

- Nhà thầu trúng thầu là Camp Dresser & Mc Inc (CDM) (Mỹ).

- Giá trị trúng thầu là 4.166.000 USD, thời gian thực hiện hợp đồng là 66 tháng (trong đó có 12 tháng cho thời gian bảo hành công trình), loại hợp đồng tính theo thời gian.

2. Giao Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt nội dung hợp đồng và chỉ đạo việc thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng