BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 997/TCT-CS
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2012

Kínhgửi: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 10631/CT-TTr ngày 8/12/2011 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh và công văn số 0612/2011ngày 6/12/2011 của Công ty Pepsico Việt Nam đề nghị giải quyết vướng mắc vềchính sách thuế GTGT đối với hoạt động khuyến mại. Về vấn đề này, Tổng cục Thuếcó ý kiến như sau:

1. Về thuế GTGT đối với sản phẩm, hànghóa xuất khuyến mại nhưng không thực hiện theo quy định về xúc tiến thương mại:

Căn cứ tại điểm 3 mục I phần B Thôngtư số 120/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGTthì:

“3. Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùngđể trao đổi, biếu tặng hoặc để trả thay lương (trừ sản phẩm, hàng hóa, dịch vụdùng để khuyến mại, quảng cáo theo quy định tại Nghị định số 32/1999/NĐ-CP ngày5/5/1999 của Chính phủ về khuyến mại, quảng cáo thương mại, hội chợ triển lãmthương mại không phải tính thuế GTGT), giá tính thuế GTGT được xác định theogiá tính thuế của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cùng loại tương đương tại cùngthời điểm phát sinh các hoạt động này”.

Căn cứ điểm 2.20 mục IV phần B Thôngtư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập hóa đơnthuế GTGT:

“Đối với cơ sở kinh doanh xuất hànghóa dưới các hình thức cho, vay, mượn hoặc hoàn trả hàng hóa thì phải viết hóa đơngiá trị gia tăng theo quy định như trường hợp mua, bán hàng hóa thông thường”.

Từ 01/01/2004 đến 30/6/2007, trườnghợp Công ty Pepsico Việt Nam có hàng hóa dùng để khuyến mại, quảng cáo không theoquy định tại Nghị định số 32/1999/NĐ-CP ngày 5/5/1999 của Chính phủ về khuyếnmại, quảng cáo thương mại, hội chợ triển lãm thương mại và Nghị định số 37/2006/NĐ-CPngày 4/4/2006 của Chính phủ quy định chi tiết về hoạt động xúc tiến thương mạithì Công ty phải thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT cho số sản phẩm hàng hóa nêutrên

Đề nghị Cục thuế liên hệ với Sở Thươngmại để có ý kiến trong trường hợp doanh nghiệp vi phạm quy định của Nghị định32/1999/NĐ-CP ngày 5/5/1999 của Chính phủ về khuyến mại, quảng cáo thương mại,hội chợ triển lãm thương mại và Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 4/4/2006 củaChính phủ quy định chi tiết về hoạt động xúc tiến thương mại nêu trên.

2. Về thuế GTGT đối với vật phẩmbán hàng và trưng bày:

Ngày 24/10/2011, Cục thuế thành phốHồ Chí Minh đã có công văn số 9085/CT-TTHT trả lời Công ty Pepsico Việt Nam. Nộidung công văn số 9085/CT-TTHT của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh trả lời là phùhợp.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuếthành phố Hồ Chí Minh và Công ty Pepsico Việt Nam được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CST-BTC;
- Công ty Pepsico Việt Nam
(Đ/c: 88 Đồng Khởi, quận 1, TP.HCM);
- Website TCT;
- Lưu: VT, PC, CS(2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn