TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 997/TCT-ĐTNN
V/v: Hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2006

Kính gửi: Công ty quốc tế PAN PACIFIC

Trả lời công văn không số ngày 26/12/2005 củaCông ty Quốc tế Việt Pan Pacific về việc áp dụng thuế suất thuế giá trị giatăng (GTGT) 0% đối với hàng hóa xuất khẩu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu được khấu trừ hoặchoàn thuế GTGT đầu vào phải có đủ điều kiện và các thủ tục quy định tại Tiết d,Điểm 1, Mục III, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tàichính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chínhphủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT.

Theo quy định nêu trên, hồ sơ đề nghị hoàn thuếGTGT đối với hàng hóa xuất khẩu của Công ty Quốc tế Việt Pan Pacific phải có Tờkhai Hải quan có xác nhận thực xuất của cơ quan Hải quan. Theo báo cáo của Côngty thì các Tờ khai Hải quan số 42 XK/SXXK/BN ngày 13/4/2004, số 97 XK/SXXK/BNngày 11/6/2004 và số 108 XK/SXXK/BN ngày 25/6/2004 đăng ký làm thủ tục hải quantại Chi cục hải quan Bắc Ninh bị thất lạc, vì vậy nếu trường hợp Công ty xuấttrình được các tài liệu chứng minh hàng hóa thuộc các Tờ khai này đã thực tế xuấtkhẩu, cụ thể như: xác nhận của Hải quan Bắc Ninh về hàng hóa đã thực tế xuất khẩu;Biên bản bàn giao hàng hóa xuất khẩu chuyển cửa khẩu, Bảng kê tổng hợp hàng hóachuyển cửa khẩu có xác nhận của Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất; vận đơn (B/L),sơ đồ xếp hàng xuống tàu của hãng vận tải, hợp đồng mua bán ngoại thương, cácchứng từ thanh toán phù hợp với hàng hóa đã thực tế xuất khẩu thì được chấp thuậncho áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% đối với hàng hóa xuất khẩu thuộc các Tờ khaihải quan nêu trên. Công ty phải cam kết và chịu hoàn toàn trách nhiệm trướcpháp luật về tính chính xác của các tài liệu xuất trình.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Quốc tế ViệtPan Pacific biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Bắc Giang;
- Lưu: VT, ĐTNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến