BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 997/TCT-TNCN
V/v kê khai, nộp thuế TNCN

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2009

Kính gửi: Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Tổng cục Thuế nhận được phiếu chuyển văn bản số 51/TTĐT-BĐngày 19/1/2009 của Cổng thông tin điện tử Chính phủ hỏi về chính sách thuế thunhập cá nhân (TNCN) của bạn đọc Nguyễn Thị Thu Phương. Vấn đề này, Tổng cụcThuế có ý kiến như sau:

1- Tại điểm 1 công văn 1845/BTC-TCT ngày 18/2/2009 của BộTài chính hướng dẫn một số nội dung về thuế thu nhập cá nhân thì đối với thunhập từ tiền lương, tiền công, tiền thưởng... có nguồn gốc phát sinh từ kết quảsản xuất kinh doanh năm 2008 nhưng được chi trả sau ngày 01/01/2009 được ápdụng tính và nộp thuế theo Luật Thuế TNCN. Do đó, chị Phương là tổng đài viêncó thu nhập 4 triệu đồng/tháng, Chị nhận được tháng lương thứ 13 là 4 triệuđồng vào giữa tháng 1/2009 thì thu nhập tháng lương thứ 13 sẽ được cộng vào thunhập của tháng 1/2009 để tính thuế thu nhập cá nhân.

2- Theo quy định tại khoản 9 Điều 4 Luật Thuế TNCN thì phầntiền lương làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với làm việc banngày, làm trong giờ theo quy định của pháp luật thuộc diện được miễn thuế.

Ví dụ: Một cá nhân có mức lương trả theo ngày làm việc bìnhthường theo quy định của Bộ luật Lao động là 20.000 đồng/giờ, nếu cá nhân làmthêm giờ vào ngày thường được trả 30.000đ/giờ thì thu nhập được miễn thuế là:30.000đ/giờ - 20.000đ/giờ = 10.000đ/giờ. Nếu cá nhân làm thêm giờ vào ngày nghỉhoặc ngày lễ được trả 40.000đ/giờ thì thu nhập được miễn thuế là: 40.000đ/giờ -20.000đ/giờ = 20.000đ/giờ.

Trong trường hợp nếu làm việc ca đêm được trả thu nhập caohơn làm việc ca ngày thì phần thu nhập cao hơn do làm việc ca đêm cũng đượcmiễn nộp thuế TNCN.

Tổng cục Thuế trả lời để Cổng thông tin điện tử được biết vàthông báo tới chị Nguyễn Thị Thu Phương./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương