BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9974/BCT-XNK
V/v nhập khẩu mỡ bôi trơn phục vụ sản xuất cáp nhôm

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2013

Kính gửi:

Công ty liên doanh Cáp Taihan Sacom
(KCN Long Thành, H.Long Thành, tỉnh Đồng Nai)

Trả lời các công văn số 2709/CV-TSCngày 30 tháng 9 năm 2013 và số 2810/CV-TSC ngày 28 tháng 10 năm 2013 của Côngty liên doanh Cáp Taihan Sacom về việc nhập khẩu mỡ bôi trơn phục vụ sản xuấtsản phẩm;

Căn cứ Giấy Chứng nhận đầu tư số 472023000617của Công ty do Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai cấp;

Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Căn cứ quy định tại Thông tư số 04/2007/TT-BTM ngày 04 tháng 4 năm 2007 của Bộ Thương Mại (nay là Bộ CôngThương) hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công, thanh lý hàng nhậpkhẩu và tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài quy địnhtại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 09 năm 2006 của Chính phủ quyđịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, Công ty liêndoanh Cáp Taihan Sacom được nhập khẩu mỡ bôi trơn (mã HS 2710 1944) phục vụ sảnxuất sản phẩm cáp nhôm tại nhà máy của Công ty.

2. Đề nghị Công ty liên doanh CápTaihan Sacom làm thủ tục nhập khẩu mỡ bôi trơn nêu trên trực tiếp tại cơ quanHải quan và chỉ sử dụng mỡ bôi trơn này để phục vụ sản xuất sản phẩm tại nhàmáy của Công ty, không nhượng bán kinh doanh trên thị trường hoặc sử dụng vàomục đích khác.

Bộ Công Thương thông báo để Công tybiết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TCHQ;
- Cục HQ tỉnh Đồng Nai;
- Lưu: VT, XNK

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh