BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 998/BXD-QLN
V/v: Hỗ trợ đối với người đang sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2011

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Ngày 10/6/2011, Văn phòng Chính phủcó Văn bản số 613/VPCP-KTN đề nghị cho ý kiến về đề xuất hỗ trợ đối với ngườiđang sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước khi phải di dời của Ủy ban nhân dânthành phố Hồ Chí Minh (có bản sao Công văn số 222/UBND-ĐTMT-M ngày 02/6/2011của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh kèm theo). Sau khi nghiên cứu, Bộ Xâydựng có ý kiến như sau:

1. Về việc hỗ trợ đối với người đangsử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

Tại khoản 2, Điều 21 của Nghị địnhsố 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và táiđịnh cư khi Nhà nước thu hồi đất quy định "Người đang sử dụng nhà ở thuộcsở hữu Nhà nước bị phá dỡ được thuê nhà ở tại nơi tái định cư; diện tích thuêmới tại nơi tái định cư tương đương với diện tích thuê cũ; giá thuê nhà là giáthuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; nhà thuê tại nơi tái định cư được Nhà nướcbán cho người đang thuê theo quy định của Chính phủ về bán nhà ở thuộc sở hữunhà nước cho người đang thuê...". Theo đó, nhà ở thuộc sở hữu nhà nước tạinơi tái định cư sẽ được bán cho người đang thuê theo Nghị định số 61/CP màkhông phân biệt nhà ở cũ tại nơi bị thu hồi đủ điều kiện bán hay không đủ điềukiện bán như đề xuất nêu tại Công văn số 222/UBND-ĐTMT-M của Ủy ban nhân dânthành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, việc quy định các trường hợp được hỗ trợ vớicác mức hỗ trợ như đề xuất của Ủy ban nhân dân thành phố là chưa có cơ sở đểgiải quyết; số lượng các trường hợp được bố trí nhà ở sau ngày 05/7/1994 làngày ban hành Nghị định số 61/CP trên địa bàn thành phố là không nhiều.

Hiện nay, Bộ Xây dựng đang trình Thủtướng Chính phủ dự thảo Nghị định quản lý nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, trong đócó quy định về bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê. Nội dung dựthảo Nghị định đã được các Bộ, ngành và địa phương cơ bản thống nhất cao. BộXây dựng nhận thấy có 02 trường hợp liên quan đến việc hỗ trợ đối với ngườiđang thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước khi phải di dời, cụ thể là:

- Trường hợp bố trí nhà ở từ ngày05/7/1994 là ngày ban hành Nghị định số 61/CP trở về trước, nếu không có nhà ởtái định cư để bố trí thì hỗ trợ bằng tiền để tự lo chỗ ở mới. Mức hỗ trợ bằng60% giá trị đất với giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành tại thời điểmhỗ trợ và hỗ trợ tiền nhà căn cứ vào cấp, hạng nhà và giá trị còn lại của nhàở; nếu có nhà ở tái định cư để bố trí thì bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước tạinơi tái định cư cho người đang thuê theo quy định về bán nhà ở thuộc sở hữu nhànước nêu trên.

- Trường hợp bố trí nhà ở sau ngày05/7/1994 thì không thực hiện việc hỗ trợ mà bố trí cho thuê nhà ở tại nơi táiđịnh cư; thực hiện bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước tại nơi tái định cư chongười đang thuê với 100% tiền sử dụng đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy địnhtại thời điểm bán và không thực hiện giảm tiền nhà, miễn, giảm tiền sử dụngđất.

Ngoài ra, nếu người đang thuê nhà ởthuộc sở hữu nhà nước tự cơi nới diện tích nhà, đất trong khuôn viên nhà ởthuộc sở hữu nhà nước thì xem xét cụ thể từng trường hợp để thực hiện việc hỗtrợ cho phù hợp.

2. Về trình tự, thủ tục thực hiệnQuyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ

Thống nhất với đề xuất của Ủy bannhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc không phải lập thủ tục thu hồi đất màchỉ cần có quyết định của thành phố về việc di dời người đang thuê nhà ở thuộcsở hữu nhà nước ra khỏi trụ sở các cơ quan, đơn vị và thực hiện hỗ trợ như đãnêu ở trên.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng,đề nghị Văn phòng Chính phủ tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyếtđịnh./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Hồng Quân (để b/cáo);
- Lưu: VT, QLN (02 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang