BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 998/CLTY-CL
V/v kiểm soát ghi nhãn cá ĐLXK

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2005

Kính gửi:
Đồng kính gửi:

Các đơn vị sản xuất, kinh doanh TS xuất khẩu
Các Trung tâm CL, ATVS&TYTS vùng

Trước tình hình vi phạm về nhãnmác, tên gọi của một số doanh nghiệp xuất khẩu cá tra, basa philê đông lạnh vàothị trường xuất khẩu (trong đó có thị trường Mỹ) đã sử dụng tên tiếng Anh củacá mú (grouper), cá lưỡi trâu (sole fish), cá lóc (channa fish), cá chép(common carp) và một số tên của các loài cá khác, có thể dẫn tới việc bị ápdụng trường phạt, thậm chi cả các biện pháp cực đoan như đình chỉ hoàn toàn nhậpkhẩu các loại sản phẩm cá philê đông lạnh từ Việt Nam, Bộ Thủy sản đã ban hànhChỉ thị số 04/CT-BTS ngày 04/04/2005 để chấn chỉnh việc ghi nhãn mác đối vớisản phẩm cá đông lạnh xuất khẩu (xem văn bản gửi kèm). Trong đó, tại mục 2 củaChỉ thị Bộ Thủy sản đã giao cho “ Cục Quản lý CL, ATVS & TYTS kiểm tra tăngcường ghi nhãn sản phẩm cá đông lạnh xuất khẩu đảm bảo đúng quy định của phápluật về ghi nhãn hàng hóa. Kiên quyết không cho xuất khẩu (đặc biệt là xuất điHoa Kỳ) các lô hàng cá phi lê đông lạnh có nhãn hàng hóa không đúng với tên sảnphẩm”

Thực hiện Chỉ thị trên, Cục Quảnlý CL, ATVS&TYTS yêu cầu các doanh nghiệp và các Trung tâm Chất lượng vàThú y thủy sản vùng triển khai các việc sau:

1. Các doanh nghiệp xuất khẩu cá:

- Chấp hành đúng việc ghi nhãnhàng hóa của Việt Nam (theo Quyết định số 178/1999/QĐ-TTg của Chính phủ vàThông tư số 03/2007/TT-BTS ngày 22/09/2000 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản quy địnhvề ghi nhãn hàng hóa lưu thông trong nước và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu) vàtheo yêu cầu của thị trường xuất khẩu. Đối với cá tra, cá basa chỉ sử dụng têngọi đã được Bộ Thủy sản và Trung tâm KTCL&VSTS quy định (công văn số 3997/TS-KHCN ngày 31/12/2001 của Bộ Thủy sản và công văn số 726 CL/TH ngày26/10/2001 ngày 26/10/2001 của Trung tâm KTCL&VSTS được bổ sung cập nhậttheo quy định sau đó của thị trường – xem phụ lục ghi kèm)

- Đối với những lô hàng không doNAFIQAVED kiểm tra chứng nhận chất lượng (thị trường không yêu cầu và doanhnghiệp không có nhu cầu), trước khi làm thủ tục xuất hàng doanh nghiệp thôngbáo bằng văn bản tới Trung tâm CL, ATVS&TYTS vùng để được kiểm tra việc ghinhãn hàng hóa. Những lô hàng ghi nhãn đúng quy định sẽ được cấp giấychứng nhận ghi nhãn cho lô hàng.

- Phí, lệ phí kiểm tra, cấp giấychứng nhận cho lô hàng: Cục Quản lý CL, ATVS&TYTS đang xây dựng trình BộThủy sản và Bộ Tài chính phê duyệt mức thu phí, lệ phí phù hợp, Trước mắt, đốivới những lô hàng có đăng ký kiểm tra chứng nhận chất lượng qua NAFIQAVED,ngoài thu phí, lệ phí kiểm tra CNCL theo Quy định tại Quyết định 90/2000/QĐ-BTCngày 01/06/2000 của Bộ Tài chính, không thu thêm phí, lệ phí kiểm tra, cấp giấychứng nhận ghi nhãn cho lô hàng. Đối với những lô hàng cá đông lạnh chỉ yêu cầukiểm tra, chứng nhận ghi nhãn, việc thu phí, lệ phí sẽ được tính trên cơ sơ; chiphí đi lại (theo giá cước phương tiện công cộng), công tác phí, lương tương ứngvới thời gian thực hiện công việc của cán bộ và 30.000đ lệ phí cấp chứng nhậnghi nhãn đúng quy định.

2. Các Trung tâm CL,ATVS&TYTS vùng:

Thực hiện nghiêm túc việc kiểmtra, cấp chứng thư cho các lô hàng thủy sản xuất khẩu, đặc biệt lưu ý việc chấphành ghi nhãn giữa tên sản phẩm ghi trên bao bì sản phẩm, trên chứng thư và sảnphẩm thực tế trong lô hàng xuất khẩu. Các lô hàng cá đông lạnh xuất khẩu vàocác thị trường, đặc biệt thị trường Mỹ phải được ghi theo đúng quy định ghinhãn tên gọi sản phẩm cá tra, cá basa đông lạnh theo tên gọi Trung tâm KTCL&VSTSđã thông báo tại văn bản số 726 CL/TH ngày 26/10/2001 (sau đó có cập nhật theoquy định của thị trường) và quy định của Bộ Thủy sản về ghi tên tiếng Anh chocá tra, cá basa đi các thị trường khác.Tuyệt đối không sử dụng các tên tiếngAnh gây nhầm lẫn với các loài khác như: Grouper, Sole fish, Channa fish, Commomcarp.

- Liên hệ với Hải quan cửa khẩuthuộc địa bàn phụ trách, đề nghị phối hợp thực hiện quy định của Bộ Thủy sản vềkiểm tra và ghi nhãn sản phẩm cá đông lạnh thông qua giấy kiểm tra và chứngnhận ghi nhãn theo quy định của Việt Nam và quy định của từng thị trường.

- Bố trí cán bộ kiểm tra việcchấp hành quy định ghi nhãn cho các lô hàng cá đông lạnh khi nhận được thôngbáo của Hải quan, hoặc của doanh nghiệp.

- Thông báo rộng rãi Chỉ thị số04/CT-BTS ngày 04/04/2005 của Bộ Thủy sản cho doanh nghiệp và các đơn vị cóliên quan biết để chủ động thực hiện.

- Phí, lệ phí kiểm tra, cấp giấychứng nhận ghi nhãn bổ sung cho lô hàng:Trước mắt, đối với những lô hàng cóđăng ký kiểm tra chứng nhận chất lượng qua NAFIQAVED, ngoài thu phí, lệ phíkiểm tra CNCL theo Quy định tại Quyết định 90/2000/QĐ-BTC ngày 01/06/2000 củaBộ Tài chính, không thu thêm phí, lệ phí kiểm tra, cấp giấy chứng nhận ghi nhãncho lô hàng. Đối với những lô hàng chỉ yêu cầu kiểm tra, chứng nhận việc ghinhãn cho lô hàng, việc thu phí, lệ phí sẽ được tính trên cơ sở; chi phí đi lại(theo giá cước phương tiện công cộng), công tác phí, lương tương ứng với thờigian thực hiện công việc của cán bộ và 30.000đ lệ phí cấp giấy.

Đề nghị các đơn vị lưu ý thựchiện tốt.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c)
- Tổng cục Hải quan
-Vụ KHTC, KHCN
- Lưu: VT, CL

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ CL, ATVS & TYTS
Nguyễn Tử Cương