CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 998/CP-QHQT
V/v phê duyệt các tiểu hợp phần 3.1 và 3.2 của Dự án WSPS do Chính phủ Đan Mạch tài trợ

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Ngoại giao,
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh: Đăk Lăk, Gia Lai,
Lâm Đồng, Nghệ An, Hà Tĩnh

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 4342/BKH-KTĐN ngày 18 tháng 7 năm 2003) về phê duyệt các tiểu hợp phần thuộc Dự án WSPS do Chính phủ Đan Mạch tài trợ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt tiểu hợp phần 3.1 “Quản lý tổng hợp tài nguyên nước lưu vực sông Sêrêpôk”, trị giá 13.942.000 cu-ron Đan Mạch và tiểu hợp phần 3.2 “Quản lý tổng hợp tài nguyên nước lưu vực sông Cả”, trị giá 15.9980.000 cu-ron Đan Mạch, thuộc Dự án Hỗ trợ Chương trình ngành nước (WSPS) do Chính phủ Đan Mạch viện trợ không hoàn lại.

2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh Đăk Lăk chủ trì, phối hợp với Uỷ ban nhân dân các tỉnh Gia Lai, Lâm Đồng chỉ đạo, quản lý và thực hiện tiểu hợp phần 3.1; Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh chủ trì, chỉ đạo, quản lý và thực hiện tiểu hợp phần 3.2 của Dự án WSPS.

3. Vốn đối ứng của các tiểu hợp phần nêu trên do Uỷ ban nhân dân các tỉnh liên quan tự cân đối trong kế hoạch ngân sách hàng năm.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng