TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 998/CT-TTHT
V/v: Kỳ tính thuế TNDN.

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 02 năm 2012

Kính gửi:

Trung Tâm Hỗ Trợ Phát Triển Thông Tin và Truyền Thông
Địa chỉ: 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa kao, Quận 1
Mã số thuế: 0309865062

Trả lời văn thư số 01/CV /TTHTPT ngày 02/2/2012 của Trung Tâmvề kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp, Cục thuế TP có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của BộTài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý ;

- Căn cứ khoản 3 Phần B Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) :

“ Trường hợp kỳ tính thuế năm đầu tiên của doanh nghiệp mớithành lập kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và kỳ tính thuếnăm cuối cùng đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyểnđổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản có thờigian ngắn hơn 03 tháng thì được cộng với kỳ tính thuế năm tiếp theo (đối vớidoanh nghiệp mới thành lập) hoặc kỳ tính thuế năm trước đó (đối với doanhnghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợpnhất, sáp nhập, chia tách, giải thể, phá sản) để hình thành một kỳ tính thuếthu nhập doanh nghiệp. Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm đầu tiên hoặc kỳtính thuế thu nhập doanh nghiệp năm cuối cùng không vượt quá 15 tháng.”

Trường hợp cơ quan thuế có Thông báo cho Trung Tâm từ1/12/2011 được chuyển đổi tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp sang ápdụng phương pháp khấu trừ không phải là chuyển đổi loại hình doanh nghiệp nênnăm tài chính và kỳ tính thuế 2011 Trung tâm vẫn thực hiện theo quy định(1/1/2011 đến 31/12/2011)

Cục thuế TP thông báo để Trung Tâm biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.PC
- P. KT số 3
- Lưu: HC, TTHT.
- 244-1906/2012 htrieu

TUQ.CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga