TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.
HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 998/CT-TTHT
V/v: Hoá đơn, chứng từ.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 02 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH Gameloft
Địa chỉ: Tòa nhà Etown, Số 364 Cộng Hòa P.13, Quận Tân Bình
Mã số thuế: 0303560988

Trả lời văn thư số CV04/12/2013 ngày 27/12/2013 củaCông ty về hoá đơn chứng từ; Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày11/02/2012 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT);

Căn cứ Khoản 1c Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế;

“Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ởđịa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trựcthuộc nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếpcủa đơn vị trực thuộc; nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, khôngphát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính củangười nộp thuế.”

Trường hợp Công ty trụ sở chính tại Thành phố HồChí Minh có Chi nhánh tại Thành phố Đà Nẵng hạch toán phụ thuộc, không trựctiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện kê khai thuế GTGT tậptrung tại trụ sở chính, đối với các chi phí phục vụ trực tiếp cho hoạt động tạiChi nhánh như (tiền điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm,...) có hóa đơn GTGTđầu vào mang tên, địa chỉ, mã số thuế Chi nhánh thì Công ty được kê khai khấutrừ thuế GTGT tại trụ sở chính.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúngquy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT 2;
- P.PC;
- Lưu: HC, TTHT.
227-15084/2014 dtthanh

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga