BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 998 TCT/AC
V/v sử dụng hoá đơn thu mua hàng nông, lâm, thuỷ sản

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2003

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Nghệ An
- Cục Thuế tỉnh Sơn La

Trả lời công văn số: 34 CT/QDSX ngày 16/01/2003 của Cục thuế tỉnh Nghệ An và công văn số: 63 CT/QD ngày 17/01/2003 của Cục thuế tỉnh Sơn La về việc lập hoá đơn thu mua hàng nông, lâm, thuỷ sản; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Hoá đơn thu mua hàng nông, lâm, thuỷ sản chỉ sử dụng cho các trường hợp thu mua hàng nông, lâm, thủy sản chưa qua chế biến của người trực tiếp sản xuất bán không có hoá đơn. Đối với thu mua đất, đát, cát, sỏi vẫn thực hiện theo bảng kê mẫu 04/GTGT .

2. Khi sử dụng hoá đơn thu mua hàng hoá nông, lâm, thuỷ sản tổ chức, cá nhân thu mua phải lập bảng kê khai theo mẫu số 03/GTGT để làm căn cứ tính thuế TNDN và ghi rõ thu mua hàng nông, lâm, thuỷ sản, cột mã số thuế người bán được ghi địa chỉ người bán và cột thuế suất tiền thuế GTGT được ghi số chứng minh nhân dân của người bán hàng, cột ghi chú ghi nơi cấp chứng minh nhân dân.

3. Trường hợp thu mua hàng chè búp tươi, sữa tươi của các hộ nông trường viên trực tiếp sản xuất (là các hộ nông trường viên nhận khoán) thì được lập hoá đơn theo từng đội sản xuất do đội trưởng chịu trách nhiệm theo dõi, ký xác nhận theo bảng kê danh sách kèm theo hoá đơn thu mua (có ký xác nhận) của các hộ bán chè búp tươi, sữa tươi cho đơn vị thu mua. Bảng kê danh sách bán hàng có các chỉ tiêu như: Họ tên, địa chỉ người bán, tên hàng, số lượng, giá trị, ngày, tháng và chữ ký của người bán.

Tổng cục thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Nghệ An, Cục Thuế tỉnh Sơn La biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đức Quế