BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 998/TCT-CS
V/v xử phạt vi phạm hành chính

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2012

Kínhgửi: Cục thuế thành phố Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 28108/CT-TTr4 ngày 03/11/2011 của Cục thuế thành phố Hà Nội đề nghị hướng dẫnvề xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi không lập hóa đơn theo đúng quyđịnh.

Tại công văn của Cục thuế nêu: Côngty TNHH MTV du lịch giải trí Thiên đường Bảo Sơn có hoạt động xây nhà (biệt thự)để bán tại dự án khu du lịch sinh thái cao cấp thiên đường Bảo Sơn (An Khánh,Hoài Đức, Hà Nội) từ năm 2008 theo phương thức thu tiền bán hàng theo tiến độquy định trong hợp đồng mua bán với khách hàng, toàn bộ số tiền thu về đượchạch toán đầy đủ trên sổ sách kế toán. Số tiền thu của khách hàng theo tiến độCông ty Bảo Sơn không lập tờ khai và không xuất hóa đơn theo quy định. Tuynhiên Công ty Bảo Sơn đã nộp vào NSNN thuế GTGT, thuế TNDN của hoạt động kinhdoanh bất động sản. Thời điểm nộp năm 2008 (03 giấy nộp tiền vào NSNN), năm2010 (05 giấy nộp tiền vào NSNN). Số đã nộp thực tế đến thời điểm thanh tra lớnhơn số phải nộp theo kết quả thanh tra xác định.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiếnnhư sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 14, Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ quy định: “Phạt tiền từ 2.000.000 đồngđến 7.000.000 đồng đối với hành vi không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ,trừ các trường hợp bán hàng hóa, dịch vụ theo quy định không phải lập hóa đơn”.

Căn cứ điểm 2 mục I phần B Thông tưsố 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thời điểm xác địnhthuế GTGT như sau: “Đối với hoạt động kinh doanh bất động sản, xây dựng cơ sởhạ tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng hoặc cho thuê là thời điểm thu tiềntheo tiến độ thực hiện dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng. Căn cứsố tiền thu được, cơ sở kinh doanh thực hiện khai thuế GTGT đầu ra phát sinh trongkỳ”.

Tại Điểm 1 Công văn số 6992/BTC-TCTngày 18/5/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chính sách thuế GTGT: “Các cơ sở kinhdoanh bất động sản, đầu tư xây dựng nhà, cơ sở hạ tầng đã thu tiền của khách hàngtheo tiến độ trước ngày 01/01/2009 và đã kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào(hoặc hoàn thuế) đối với vật tư, hàng hóa, chi phí phục vụ hoạt động kinh doanhbất động sản, đầu tư xây dựng nhà, cơ sở hạ tầng nhưng chưa kê khai doanh thu,chưa kê khai nộp thuế GTGT đầu ra trước ngày 01/01/2009 thì cơ sở kinh doanhphải lập hóa đơn GTGT, kê khai nộp thuế GTGT đối với số tiền đã thu được trướcngày 01/01/2009.

Trường hợp sang năm 2009 cơ sở kinhdoanh vẫn tiếp tục thu tiền theo tiến độ thì cơ sở kinh doanh phải lập hóa đơn,kê khai nộp thuế GTGT tính trên toàn bộ số tiền đã thu được (bao gồm cả số tiềnthu của khách hàng trước ngày 01/01/2009 và số tiền thu tiếp trong năm 2009)

Thời hạn kê khai thuế GTGT đối với sốtiền đã thu của khách hàng theo tiến độ trước ngày 01/01/2009 chậm nhất khôngquá kỳ tính thuế tháng 8 năm 2009”.

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp Côngty TNHH MTV du lịch giải trí Thiên đường Bảo Sơn có hoạt động xây nhà để bán từnăm 2008, đã thu tiền của khách hàng theo tiến độ trước ngày 01/01/2009 thìCông ty phải lập hóa đơn GTGT, kê khai nộp thuế GTGT đối với số tiền đã thu đượctrước ngày 01/01/2009.

Trường hợp sang năm 2009 Công ty vẫntiếp tục thu tiền theo tiến độ thì phải lập hóa đơn, kê khai nộp thuế GTGT tínhtrên toàn bộ số tiền đã thu được (bao gồm cả số tiền thu của khách hàng trướcngày 01/01/2009 và số tiền thu tiếp trong năm 2009). Công ty phải kê khai thuếGTGT đối với số tiền đã thu của khách hàng theo tiến độ trước ngày 01/01/2009chậm nhất không quá kỳ tính thuế tháng 8 năm 2009.

Theo trình bày của Cục thuế đến năm2010 Công ty TNHH MTV du lịch giải trí Thiên đường Bảo Sơn mới nộp thuế. Nhưvậy, Công ty vi phạm về không xuất hóa đơn và không kê khai thuế quá 90 theoquy định của Luật Quản lý thuế.

Do đó, Cục thuế thành phố Hà Nội căncứ quy định tại Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002, Nghị định số 98/2007/NĐ-CPngày 7/6/2007, Nghị định số 13/2009/NĐ-CP ngày 13/2/2009 và hồ sơ cụ thể để xửphạt theo đúng quy định pháp luật.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CST;
- Vụ PC (TCT)
- Lưu: VT, CS(2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn