TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 998/TCT-DNK
V/v: Thuế TNDN đối với khoản thu do xã viên đóng góp

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế Tp. Hà Nội

Trả lời công văn số 170 CT/HTr ngày 6/1/2006 của Cục thuế TP. Hà Nội về các khoản do xã viên tự đóng góp cho HTX theo điều lệ HTX hoặc do Đại hội xã viên quyết định có phải kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) hay không?; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 7 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định:

“Xác định thu nhập chịu thuế

1. Thu nhập chịu thuế từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ bằng doanh thu trừ đi các khoản chi phí hợp lý có liên quan đến thu nhập chịu thuế.

2. Thu nhập chịu thuế khác bao gồm thu nhập từ chênh lệch mua, bán chứng khoán, quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản; thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất; lãi từ chuyển nhượng, cho thuê, thanh lý tài sản, tiền gửi, cho vay vốn, bán ngoại tệ; kết dư cuối năm các khoản dự phòng; thu các khoản nợ khó đòi đã xử lý xóa sổ nay đòi được; thu các khoản nợ phải trả không xác định được chủ; các khoản thu nhập từ kinh doanh của những năm trước bị bỏ sót mới phát hiện ra và các khoản thu nhập khác”.

Căn cứ quy định trên, đối với khoản thu nhập của HTX do xã viên đóng góp theo quy định trong điều lệ HTX hoặc do Đại hội xã viên quyết định để trang trải các hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban quản lý HTX Vận tải thì khoản thu này không chịu thuế GTGT nhưng được coi là doanh thu để xác định thu nhập tính thuế TNDN theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, DNK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến