BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 998/TCT-TNCN
V/v thuế TNCN đối với chuyển nhượng BĐS

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2009

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đắk Nông

Trả lời công văn số 209/CT-THNVDT ngày 26/02/2009 của CụcThuế tỉnh Đắk Nông hỏi về thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) đối với chuyển nhượngbất động sản (BĐS), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về quy định việc xác định giá trị chuyển nhượng đối vớicác loại tài sản gắn liền trên đất: việc xác định giá trị chuyển nhượng của cáctài sản khác gắn liền với đất là cây trồng đang được Tổng cục Thuế trình Bộ Tàichính để báo cáo Chính phủ.

2. Kê khai trên mẫu số 11/KK-TNCN : việc kê khai giá trị cáctài sản khác gắn liền với đất như kết cấu hạ tầng và công trình kiến trúc trênmẫu số 11/KK-TNCN đang được Tổng cục Thuế trình Bộ Tài chính để sửa đổi bổsung.

3. Về thời hạn nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất.

Tại điểm 5.4 mục VIII phần A Thông tư 60/2007/TT-BTC ngày14/6/2007 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thihành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiếtthi hành một số điều của Luật quản lý thuế quy định về khai thuế chuyển quyềnsử dụng đất: "Thời hạn nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất chậm nhất là bamươi ngày kể từ ngày người nộp thuế nhận được Thông báo nộp thuế."

Căn cứ vào quy định trên đây thì cá nhân có thu nhập từchuyển quyền sử dụng đất trong vòng 30 ngày kể từ ngày người nộp thuế nhận đượcThông báo nộp thuế phải nộp thuế vào ngân sách nhà nước.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đắk Nông được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương