BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9985/BCT-XNK
V/v vận tải đơn chở suốt

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2013

Kínhgửi: Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan)

Trả lời công văn số 5616/TCHQ-GSQLngày 24 tháng 9 năm 2013 của Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) về việc truy thuthuế đối với một số lô hàng nhập khẩu đã thông quan của Công ty TNHH Ford ViệtNam sử dụng C/O mẫu D, được vận chuyển qua nước trung gian không phải là nướcthành viên ASEAN, có vận tải đơn không được cấp tại nước xuất khẩu thành viên,Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

Điều 21, Phụ lục 7, Thông tư số 21/2010/TT-BCT ngày 17 tháng 5 năm 2010 của Bộ Công Thương thực hiện Quy tắcxuất xứ trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN quy định khi hàng hóa đượcvận chuyển qua lãnh thổ của một hoặc nhiều nước trung gian không phải là Nướcthành viên, một trong những chứng từ phải được nộp cho cơ quan Hải quan nướcthành viên nhập khẩu là vận tải đơn chở suốt do nước thành viên xuất khẩu cấp.

Bộ Công Thương đề nghị Bộ Tài chính(Tổng cục Hải quan) căn cứ thẩm quyền của Bộ Tài chính và giải trình của côngty để xem xét quyết định truy thu hoặc không truy thu thuế nhập khẩu đối vớinhững lô hàng được vận chuyển qua nước trung gian không phải là nước thành viênnhưng vận tải đơn không phải do nước xuất khẩu thành viên phát hành./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, XNK

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh