BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 9986/BGDĐT-TCCB
V/v giới thiệu chữ ký

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2009

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể.

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1819/QĐ-TTgngày 05/11/2009 về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Quang Quý, giữ chức vụ Thứtrưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bộ Giáo dục và Đào tạo xin trân trọng giới thiệu chữ ký củaThứ trưởng Trần Quang Quý với các cơ quan, đơn vị để thuận tiện cho việc quanhệ và phối hợp công tác.

Mẫu chữ ký của Thứ trưởng Trần Quang Quý:

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Các Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Các đại học, học viện, viện, trường đại học, trường cao đẳng và các trường trung cấp chuyên nghiệp;
- Các tổ chức, đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Lưu: VT, VP.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Bùi Mạnh Nhị