TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 999/GSQL-GQ3
V/v tạm nhập - tái xuất 02 thiết bị đo dao động điện để trưng bày

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2014

Kính gửi:Công ty TNHH VCSC
(Địa chỉ: 754/13/12 Tân Kỳ Tân Quý, P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân, TP.HCM)

Trả lời công vănsố 98/2014/TN-TX ngày 08/7/2014 của Công ty về việc ghi tại trích yếu, Cục Giámsát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 3, Điều 53 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính, Công ty thực hiện thủ tục hải quanđối với 02 thiết bị đo dao động điện tạm nhập để trưng bày hoặc giới thiệu sảnphẩm, cụ thể là:

Theo trình bày của Công ty thì 02 thiết bị nàykhông có hợp đồng mượn của người nước ngoài, theo quy định về hồ sơ hải quanđối với hàng tạm nhập - tái xuất hiện hành thì chưa đủ điều kiện để làm thủ tụctạm nhập. Để tạo thuận lợi cho Công ty nếu không có hợp đồng mượn của ngườinước ngoài thì phải có văn bản của người nước ngoài cho mượn, trong đó nêu rõthời gian mượn và trưng bày sản phẩm tại Việt Nam. Trên cơ sở đó (văn bảncho mượn của người nước ngoài) Công ty trực tiếp liên Chi cục Hải quan nơilàm thủ tục để được xem xét và giải quyết thủ tục tạm nhập - tái xuất theo quyđịnh tại Điều 53 Thông tư số 128/2013/TT-BTC dẫn trên.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hảiquan trả lời nội dung trên để Công ty được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục HQ TP.HCM (để thực hiện);
- Lưu: VT, GQ3 (03b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha