TNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 999/GSQL-TH
V/v hồ sơ đề nghị công nhận đủ điu kiện làm đại lý hải quan.

Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2015

Kính gửi:Công ty TNHH thương mại và giao nhậnHP Vĩnh Phúc.
(Đ/c: khu đô thị Đồng Sơn, phường Phúc Thắng, thị xã Phúc Yên, tỉnh VĩnhPhúc)

Trả lời công văn số 68-HP/2015 ngày 19/8/2015 củaCông ty TNHHthương mại và giao nhận HPVĩnh Phúc đề nghị công nhận đủ điều kiện làm đạilý hải quan, Cục Giám sát quản lý vềHải quan - Tng cục Hải quan có ý kiếnnhư sau:

Căn cứ quy định tại điểm c khoản 1 Điều 20 Luật Hảiquan năm 2014 thìđiu kiện là đại lý làm thủ tục hảiquan phải có hạ tầng công nghệ thông tin đápứng điu kiện đ thựchiện khai hải quan điện tử và các điều kiện khác theo quyđịnh.

Đề nghị Công ty cung cấp thông tin sau:

1. Về hệ thống, thiết bị (máy tính) phục vụ khai báo hải quan.

2. Về phương thức kết nối mạng.

3. Phn mềm phục vụ khai báo hảiquan điện tử.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quantrả lời để Công tyđược biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Lưu: VT, TH (3).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha