BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Số: 999/BLĐTBXH-BTXH
V/v tổ chức hoạt động nhân ngày bảo vệ, chăm sóc Người tàn tật

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2009

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương

Pháp lệnh về người tàn tật quy địnhhàng năm lấy ngày 18/4 làm Ngày bảo vệ, chăm sóc người tàn tật. Sau khi Pháplệnh được ban hành và tổ chức triển khai thực hiện, ngày 24/10/2006 Thủ tướngChính phủ ban hành Quyết định số 239/QĐ-TTg phê duyệt Đề án trợ giúp người tàntật giai đoạn 2006 - 2010. Đến nay phần lớn các tỉnh, thành phố đã triển khaithực hiện các quy định, chế độ chính sách, đề án trợ giúp người tàn tật, nhờ đócuộc sống của người tàn tật được cải thiện tốt hơn, tạo điều kiện cho người tàntật vươn lên hoà nhập cộng đồng. Tuy nhiên, do kinh tế đất nước còn nhiều khókhăn, trong khi số lượng người tàn tật ở nước ta rất lớn, vì vậy việc hỗ trợ,giúp đỡ người tàn tật còn hạn hẹp.

Để các hoạt động nhân Ngày bảo vệ,chăm sóc người tàn tật Việt Nam (18/4), Ngày Quốc tế người tàn tật (03/12) thựcsự có ý nghĩa, thiết thực, nhiều người tàn tật được chăm sóc giúp đỡ, Bộ Laođộng - Thương binh và Xã hội đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương chỉ đạo ngành Lao động - Thương binh và Xã hội và các ban,ngành có liên quan thực hiện tốt một số công việc sau đây:

1. Tổ chức các hoạt động nhân Ngàybảo vệ, chăm sóc người tàn tật Việt Nam và Ngày Quốc tế người tàn tật với cáchình thức thiết thực và tập trung vào những vấn đề sau:

- Quan tâm, giúp đỡ các tổ chứctự lực của người tàn tật thành lập và hoạt động có hiệu quả.

- Triển khai thực hiện đầy đủ chếđộ trợ cấp xã hội thường xuyên theo quy định tại Nghị định 67/2007/NĐ-CP ngày13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội.Đảm bảo không bỏ sót người tàn tật thuộc diện hưởng trợ cấp.

- Hỗ trợ chăm sóc sức khoẻ, pháthiện và tạo điều kiện phẫu thuật chỉnh hình sớm cho những người tàn tật vậnđộng để hoà nhập cộng đồng, đặc biệt quan tâm nhóm trẻ em.

- Dạy nghề, giải quyết việc làmphù hợp, tạo thu nhập để ổn định cuộc sống.

- Tổ chức các hoạt động văn hoá,thể thao, vui chơi, giải trí thiết thực, với các hình thức linh hoạt phù hợp.

- Tạo điều kiện thuận lợi để ngườitàn tật tham gia chương trình xoá đói giảm nghèo, chương trình việc làm, tiếpcận các công trình công cộng, các phương tiện giao thông, thông tin và viễnthông.

2. Thống kê số người tàn tật, khảosát tình hình đời sống, việc làm, thu nhập, trình độ học vấn, nghề nghiệp, sứckhoẻ và nhu cầu của người tàn tật tại địa phương v.v... Trên cơ sở đó tiếp tụctriển khai thực hiện Đề án trợ giúp người tàn tật giai đoạn 2006 - 2010.

Bộ Lao động - Thương binh và Xãhội đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉđạo, tổ chức thực hiện tốt các nội dung nêu trên đồng thời báo cáo kết quả thựchiện về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo định kỳ 6 tháng và hàng năm đểBộ tổng hợp báo cáo Chính phủ./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Hồng Lĩnh