TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 999/TCT-DNK
V/v: Thuế suất thuế GTGT của dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Nai

Ngày 16/12/2005 Cục thuế có công văn số 2440/CT-TTHT hỏi về thuế suất thuế GTGT của dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất và Tổng cục đã có công văn số 06 TCT/DNK ngày 3/1/2006 trả lời, nay xin được đính chính lại như sau:

Tại điểm 1 Mục II Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính quy định: “Các loại hàng hóa, dịch vụ bán cho doanh nghiệp chế xuất và khu chế xuất: bảo hiểm, ngân hàng; bưu chính viễn thông; tư vấn, kiểm toán; kế toán; vận tải, bốc xếp; cho thuê nhà, văn phòng, kho bãi; hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho nhu cầu tiêu dùng cho cá nhân người lao động; xăng, dầu bán cho phương tiện vận tải không được coi là xuất khẩu để áp dụng thuế suất 0% mà phải chịu thuế suất thuế giá trị gia tăng theo thuế suất quy định như đối với hàng hóa tiêu dùng tại Việt Nam”.

Tại điểm 3 Thông tư số 84/2004/TT-BTC ngày 18/08/2004 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 quy định: Dịch vụ xuất khẩu và dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất để sử dụng cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp chế xuất, trừ dịch vụ sử dụng cho tiêu dùng cá nhân thuộc diện áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%. Thông tư số 84/2004/TT-BTC có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Căn cứ quy định trên thì thuế suất thuế GTGT áp dụng cho dịch vụ khai thuê hải quan cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất như sau:

- Từ ngày 1/1/2004 đến trước ngày Thông tư số 84/2004/TT-BTC có hiệu lực thi hành thì dịch vụ khai thuê hải quan cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất không được coi là dịch vụ xuất khẩu để áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% mà phải chịu thuế GTGT theo thuế suất 10%.

- Từ ngày Thông tư số 84/2004/TT-BTC có hiệu lực thi hành thì dịch vụ khai thuê hải quan cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% và phải đáp ứng đủ 3 điều kiện: có hợp đồng cung cấp dịch vụ; việc thanh toán được thực hiện thông qua ngân hàng; có hóa đơn GTGT.

Công văn này thay thế công văn số 06/TCT-DNK ngày 03/01/2006 của Tổng cục Thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Đồng Nai được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, DNK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến