BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9998/TCHQ-GSQL
V/v xử lý nguyên vật liệu dư thừa

Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2014

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP Hà Nội;
- Công ty TNHH Tư vấn Kết nối Nhật Việt.
(Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Vitranco, 192 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội)

Trả lời công văn số 18/CV ngày 29/7/2014 của Côngty TNHH Tư vấn Kết nối Nhật Việt về việc xử lý nguyên vật liệu dư thừa, Tổng cụcHải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc kiểm tra tình hình thực hiện hợp đồnggia công:

Căn cứ quy định tại Điều 23 Thông tư số 117/2011/TT-BTC ngày 15/8/2011 của Bộ Tài chính (nay là Điều 27 Thông tư số 13/2014/TT-BTC ngày 24/1/2014 của Bộ Tài chính); Điều 21 Thông tư số117/2011/TT-BTC ngày 15/8/2011 của Bộ Tài chính (nay là Điều 25 Thông tư số13/2014/TT-BTC ngày 24/1/2014 của Bộ Tài chính); điểm c, khoản 8 Điều 10 Thôngtư số 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính (nay là điểm c, khoản 8,Điều 11 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính), Tổng cụcHải quan giao Cục Hải quan TP Hà Nội chỉ đạo Chi cục Hải quan quản lý hàng Đầutư gia công tiến hành kiểm tra, đối chiếu hồ sơ của Công ty TNHH Tư vấn kết nốiNhật Việt, cụ thể như sau:

- Yêu cầu Công ty giải trình về việc chậm thanhkhoản hợp đồng gia công TJ101117 ngày 15/2/2010; xác định rõ trách nhiệm củaCục Hải quan, Chi cục, doanh nghiệp liên quan đến tình trạng chậm thanh khoảnhợp đồng gia công đã quá hạn trong thời gian dài;

- Kiểm tra, đối chiếu toàn bộ số liệu của hợp đồnggia công TJ101117 ngày 15/2/2010 dẫn trên bao gồm: tờ khai xuất khẩu, tờ khainhập khẩu, Bảng thông báo định mức, các Bảng biểu thanh khoản thuộc hồ sơ thanhkhoản để xác định lượng nguyên vật liệu dư thừa;

- Qua kiểm tra, xác định doanh nghiệp có dấu hiệuvi phạm pháp luật thì chuyển kiểm tra sau thông quan để kiểm tra, ấn định thuếtheo quy định.

2. Kiến nghị của Công ty về việc bỏ thủ tục tiêuhủy nguyên phụ liệu dư thừa:

Căn cứ các quy định nêu tại điểm 1 trên, kiến nghịcủa Công ty không có cơ sở để thực hiện.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP Hà Nộivà Công ty biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh