BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 999TCT/PCCS
V/v: ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 4 tháng 4 năm 2005

Kính gửi:

Xí nghiệp Rostaing Việt Nam
Số 1 đường 13A, Khu công nghiệp Biên Hòa 2

Trảlời công văn số 1131/RT ngày 23/12/2004 của Xí nghiệp Rostaing Việt Nam hỏi vềưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1)Căn cứ vào điểm 3 mục III Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp thì trường hợp Xínghiệp có mở rộng sản xuất, xây dựng thêm 1 phân xưởng sản xuất sản phẩm thuộcngành nghề, lĩnh vực ưu đãi đầu tư thì được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 01năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 04 năm tiếp theo cho phần thu nhập tăngthêm do đầu tư mang lại.

Cơsở kinh doanh phải hạch toán riêng phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mang lạiđể xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn, giảm. Trường hợp cơ sởkinh doanh không hạch toán riêng được phần thu nhập tăng thêm do đầu tư manglại thì phần thu nhập tăng thêm miễn thuế, giảm thuế được xác định như sau:

Phần thu nhập tăng thêm được miễn thuế, giảm thuế

=

Phần thu nhập chịu thuế trong năm

x

Giá trị TSCĐ đầu tư mới đưa vào sử dụng cho SXKD

Tổng nguyên giá TSCĐ thực tế dùng cho SXKD

2)Tại điểm 4 mục III Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC hướng dẫn về thuế thunhập doanh nghiệp quy định: “Được giảm 50% số thuế phải nộp cho phần thu nhập tăngthêm do xuất khẩu trong năm tài chính đối với nhà đầu tư có doanh thu xuất khẩunăm sau cao hơn năm trước”.

3)Tại điểm 7 Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 1/9/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫnvề thuế thu nhập doanh nghiệp quy định: “1.2. Trong cùng một thời gian, nếu cómột khoản thu nhập được miễn thuế, giảm thuế theo nhiều trường hợp khác nhauthì cơ sở kinh doanh tự lựa chọn trường hợp được miễn thuế, giảm thuế có lợinhất theo chế độ quy định và thông báo cho cơ quan thuế biết”.

Căncứ vào các hướng dẫn nêu trên, doanh nghiệp phải hạch toán riêng thu nhập đốivới hoạt động đầu tư mở rộng mang lại và thu nhập tăng thêm do xuất khẩu trongnăm tài chính thì sẽ được miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đồng thời doanhnghiệp phải đăng ký với cơ quan thuế thời gian miễn thuế, giảm thuế.

Tổngcục Thuế trả lời để Xí nghiệp biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế tỉnh Đồng Nai
- Lưu VP (HC), PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương