Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘXÂY DỰNG SỐ 367 BXD/VKT NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 1991
BỔ SUNG HỆ SỐ TRƯỢT GIÁ TIỀN LƯƠNG VÀO DỰ TOÁN XÂY LẮP CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Kính gửi:

- Các Bộ, Uỷ ban Nhà nước và các cơ quan khác trực thuộc Hộiđồng Bộ trưởng.

- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộcTrung ương.

Ngày 12-3-1991 Bộ Xâydựng đã có văn bản số 168 BXD/VKT hướng dẫn việc lập dự toán của các công trìnhxây dựng cơ bản trong đó đã hướng dẫn cách đưa khoản trượt giá sinh hoạt tínhbằng 50% tiền lương cơ bản quy định tại Thông tư Liên bộ số 16-TT-LB ngày 5-11-1990của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính vào chi phí nhân côngtrong dự toán xây lắp các công trình xây dựng.

Ngày 03-4-1991, Liênbộ Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính có Quyết định số 110/QĐ-LB về hệ số trượt giá để tính đơn giá tiền lương áp dụng từ tháng 1-1991 là 100%so với tiền lương cơ bản theo Quy định 202-HĐBT ngày 28-12 -1989 của Hội đồngBộ trưởng (hệ số này bao gồm cả tiền bù điện và dầu thắp sáng).

Căn cứ vào quyết địnhtrên, Bộ Xây dựng hướng dẫn tiếp việc bổ sung hệ số trượt giá vào dự toán xâylắp các công trình xây dựng như sau:

1. Đối với chi phí nhân công: thay thế hệ số trượt giá trướcđây tính 0,5 nay tính bằng 1 trong bảng tổng hợp dự toán (ở phụ lục kèm theoCông văn số168 BXD/VKT).

2. Đối với chi phí máy thi công: cũng được bổ sung khoảntrượt giá tiền lương là 100% so với lương cơ bản vào lương thợ điều khiển máyvà đưa vào dự toán.

Đề nghị các ngành, địa phương dựa trên bảng tổng hợp dự toánxây lắp trong phụ lục kèm theo Văn bản số 168 BXD/VKT ngày 12-3-1991 và hướngdẫn trong Văn bản này để bổ sung khoản trượt giá tiền lương vào dự toán xây lắpcác công trình xây dựng thuộc ngành, địa phương quản lý.

Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn vướng mắc đềnghị các ngành, địa phương phản ánh về Bộ Xây dựng để nghiên cứu giải quyết.