BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2147/TCT-TS
V/v: Nộp tiền thuê đất của Cty dệt 19/5 HN

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2007

Kính gửi: Cục Thuế thành phố HàNội

Trả lời công văn số 5931 CV/CT-THDT ngày 22/5/2007 của Cục ThuếTP Hà Nội về việc nộp tiền thuê đất của Công ty dệt 19/5, Tổng cục Thuế có ýkiến như sau:

- Tại Khoản 3, Khoản 4, Điều 9 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định:

“3. Các trường hợp thuê đất, thuê mặt nước trước ngày Nghị địnhnày có hiệu lực mà đã nộp trước tiền thuê đất, thuê mặt nước cho nhiều năm, thìtrong thời hạn đã nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước không phải xác định lại đơngiá thuê đất, thuê mặt nước theo quy định của Nghị định này. Hết thời hạn đãnộp tiền thuê đất, thuê mặt nước thì xác định lại đơn giá thuê đất, thuê mặtnước của thời gian tiếp theo, theo quy định tại Nghị định này.

4. Các trường hợp thuê đất, thuê mặt nước trước ngày Nghị địnhnày có hiệu lực đã nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước 01 lần cho cả thời gianthuê đất, thuê mặt nước không xác định lại đơn giá thuê đất, thuê mặt nước theoquy định tại Nghị định này.”

- Tại Mục V, Phần B (hướng dẫn chi tiết Khoản 2, 4 Điều 9 Nghịđịnh số 142/2005/NĐ-CP ) Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 của Bộ Tàichính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP quy định :

“2- Khoản 4 về trường hợp thuê đất, thuê mặt nước trước ngày01 tháng 01 năm 2006 đã có quyết định (thông báo, thoả thuận) của cơ quan nhànước có thẩm quyền;...”.

Căn cứ quy định nêu trên, theo báo cáo của Cục thuế TP Hà Nộitại công văn số 5931CV/CT-THDT và hồ sơ kèm theo : Trường hợp Công ty dệt 19/5Hà Nội đã ký Hợp đồng thuê đất số 10-245. 02/ĐC-NĐ-HĐTĐ ngày 09/8/2002, thuê26.563,7m2 đất tại địa chỉ 203 Nguyễn Huy Tưởng, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội;Thời gian thuê đất là 20 năm kể từ ngày 01/01/1996; Từ năm 1996 đến hết năm2003, Công ty đã thực hiện nộp tiền thuê đất hàng năm; Căn cứ công văn số 227 CV/D19/5 ngày 15/6/2004 của Công ty dệt 19/5 Hà Nội Chi cục thuế quận Thanh xuân đãcó Thông báo thu tiền thuê đất số 01 CCT-TB-TĐ ngày 18/6/2004 yêu cầu Công tynộp 1.382.743.500đ tiền thuê đất của thời gian thuê đất còn lại theo hợp đồngđã ký (nêu trên) từ năm 2004 đến hết năm 2015; Ngày 16/10/2004 Công ty dệt 19/5Hà Nội đã nộp đủ số tiền nêu trên vào Ngân sách nhà nước thì từ ngày 01/01/2006đến hết thời hạn thuê đất theo hợp đồng đã ký (ngày 01/01/2016) Công ty dệt19/5 Hà Nội không thuộc diện phải xác định lại đơn giá thuê đất theo quy địnhtại Nghị định số 142/2005/NĐ-CP .

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế TP Hà Nội biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
-CCT Q. Thanh Xuân;
- Cty dệt 19/5 HN;
- Lưu: VT, TS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương